Shop
Prijava štete - Osiguranje života

Osiguranje života

Uputstvo za prijavu štete

Kada nastupi godina doživljenja stičete pravo na isplatu osigurane sume. Da biste ostvarili pravo na isplatu osigurane sume, neophodno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

 • Popunjen zahtev za isplatu osigurane sume u slučaju doživljenja - zahtev popunjava i potpisuje korisnik za slučaj doživljenja;
 • Original polisa osiguranja po kojoj se zahteva isplata osigurane sume;
 • Fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih osiguranika;
 • Fotokopija lične karte korisnika za slučaj doživljenja (overena od strane zaposlenog GOS-a);
 • Fotokopija kartice deviznog racuna korisnika za slučaj doživljenja;

 Za prijavu smrtnog slučaja i ostvarivanje prava iz životnog osiguranja, neophodno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

 • Popunjena prijava smrtnog slučaja- popunjava i potpisuje korisnik osiguranja;
 • Fotokopija izvoda iz matične knjige umrlih;
 • Fotokopija potvrde o smrti;
 • Fotokopija lične karte osiguranika;
 • Fotokopija lične karte korisnika (overena od strane zaposlenog GOS-a);
 • Izvod iz matične knjige rođenih korisnika;
 • Fotokopija kartica deviznog/dinarskog računa korisnika;
 • Medicinska dokumentacija (karton);

 Za prijavu teže bolesti i ostvarivanje prava iz životnog osiguranja, neophodno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

 • Popunjena prijava teže bolesti - popunjava i potpisuje osiguranik;
 • Fotokopija lične karte osiguranika (overena od strane zaposlenog GOS-a);
 • Fotokopija kartice deviznog računa osiguranika;
 • Medicinska dokumentacija;

Generali Osiguranje Srbija ima pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju u svim navedenim postupcima.

 

Unesi e-mail i šaljemo ti dokumenta
Preuzmi