Shop
Generali Osiguranje Srbija

Generali Osiguranje Srbija

Generali Reosiguranje Srbija

Generali Reosiguranje Srbija a.d.o. obavlja poslove reosiguranja u zemlji i inostranstvu. Osnovana 2000. godine, kompanija povezuje matičnu kompaniju Generali Osiguranje Srbija a.d.o. i kompaniju Generali Osiguranje Montenegro a.d. sa Generali grupom i izabranim reosiguravačima sa svetskog tržišta.

Preko Generali Reosiguranja Srbija, rizici preuzeti od Generali Osiguranja Srbija i Generali Osiguranja Montenegro direktno se plasiraju na inostrano tržište reosiguranja kod najbolje rangiranih reosiguravajućih kompanija. Krajnji cilj je maksimalno obezbeđenje portfelja obe osiguravajuće kompanije.

Imajući u vidu pozitivne trendove na tržištu i odredbe Zakona o osiguranju, Generali Reosiguranje Srbija nastoji da obezbedi reosiguranje u zemlji pre plasmana na inostrano tržište za one vrste osiguranja koje ne ugrožavaju sigurnost poslovanja kompanije. Pritom se uzimaju u obzir visina limita odgovornosti, moguće posledice eventualne katastrofalne štete i potrebni nivo sigurnosti prilikom preuzimanja rizika.

Cilj Generali Reosiguranja Srbija je da korišćenjem međunarodnih kontakata, iskustava zaposlenih, Generali grupe i stranih partnera, bude sposobno da u svakom trenutku odgovori zahtevima tržišta.

Kontakt:

Generali Reosiguranje Srbija
Vladimira Popovića 8
11070 Novi Beograd
Telefon: 011 222 0 555
Faks: 011 201 1789
E-mail: reosiguranje@generali.rs