Shop
Generali Osiguranje Srbija

Generali Osiguranje Srbija

Generali Osiguranje Srbija je druga najveća osiguravajuća kompanija na domaćem tržištu osiguranja, na kojem brižljivo gradi Generali svet od 2006. godine. Od osnivanja (1998.) beležimo brz i stabilan razvoj i danas smo tržišni lider u životnom i zdravstvenom osiguranju.

Osnivači smo Generali Reosiguranja Srbija, Generali Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima – prvog takvog društva u Srbiji, i Generali Osiguranja Montenegro – kompanije za neživotno osiguranje u Crnoj Gori. Deo smo Generali grupe, jednog od najvećih globalnih osiguravača.

 

Ključni podaci

Generali Osiguranje Srbija je u 2021. godini ostvarilo premiju od 23,4 milijarde dinara i ukupno tržišno učešće 19,6% čime je potvrdilo poziciju druge najveće osiguravajuće kompanije u Srbiji.

U životnom osiguranju ostvareno je tržišno učešće od 25,9%, a u neživotnom osiguranju od 17,7%.

 

Rezultati

Ključni podaci  2021. 2020. 2019.
Ukupna premija 23,4 22,1 23,1
Životna osiguranja 7,0 7,2 7,4
Neživotna osiguranja 16,4 14,9 15,7

* u milijardama dinara

 

Organizaciona struktura

Menadžment

Dragan Filipović - predsednik izvršnog odbora (CEO) - Generali Osiguranje Srbija

Dragan Filipović je predsednik Izvršnog odbora Generali Osiguranja Srbija i predsednik Odbora direktora Generali Osiguranja Montenegro od 1. januara 2016. godine. Iste godine postao je i član grupe Generali Leadership, koju čini dve stotine najistaknutijih menadžera Generali grupe, sa ukupno 70.000 zaposlenih širom sveta.

 

Generali timu se pridružio 2011. godine na poziciji zamenika generalnog direktora i člana Izvršnog odbora odgovornog za komercijalne poslove, prodajnu silu neživotnih osiguranja i razvoj proizvoda. 

 

Karijera

 

Karijeru je počeo 1994. godine u kompaniji Delta Holding, gde je kao generalni direktor vodio više profitnih centara: Delta DMD, Delta Automoto, Delta Hemija. Od 2002. do 2010. bio je generalni direktor kompanije Delta Maxi, maloprodajnog lanca Delta Holdinga. U tom periodu Delta Maxi ubrzano raste, postaje najpre nacionalni, zatim i regionalni lider u maloprodaji i sa tržišta Srbije širi se na Bugarsku, Albaniju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu. 

 

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

 

Dobitnik je priznanja za menadžera godine, koje mu je za poslovnost i kreativnost dodelio Klub poslovnih novinara (Beograd, 2003), međunarodnog priznanja za kvalitet (Ženeva, 2008), priznanja „Planeta Biznis” za najboljeg menadžera u Srbiji u 2019. godini, koje mu je dodelio ekonomski časopis Magazin Biznis za uspešno upravljanje kompanijom i doprinos razvoju industrije osiguranja u Srbiji (Beograd, 2020), nagrade „Menadžer godine” koju mu je za izuzetne poslovne rezultate i vizionarski pristup poslovanju dodelila Srpska asocijacija menadžera (Beograd, 2021) i „Poslodavac godine“ koju je kompaniji Generali Osiguranje Srbija dodelila Srpska asocijacija menadžera (2022).

 

Rođen 19. novembra 1968. godine u Beogradu. Oženjen je i otac troje dece.

Gorana Rašić - CFO i član izvršnog odbora - Generali Osiguranje Srbija

Gorana Rašić je Chief Financial Officer (CFO) i Chief Operation Officer (COO) i članica Izvršnog odbora Generali Osiguranja Srbija, odgovorna za finansije, kontroling i izveštavanje, IT, informacionu bezbednost, aktuarstvo, logistiku i nabavku. Članica je odbora direktora kompanije Generali Osiguranje Montenegro.

 

Generali timu se pridružila 2007. godine na poziciji finansijskog analitičara u Sektrou za kontroling. 

 

Karijera 

 

Karijeru započinje u uspešnoj švedskoj kompaniji Husqvarna, gde stiče praktična znanja i iskustva u oblasti finansija, izveštavanja i poslovnog planiranja. Ubrzo nakon dolaska u Generali Osiguranje Srbija, postaje menadžer za kontrolu troškova. Radi na uvođenju savremenog sistema praćenja troškova i unapređenju ukupnog sistema izveštavanja u kompaniji. U novembru 2008. postaje rukovodilac Sektora za plan, analizu i kontroling, a zatim direktor Direkcije za kontroling, izveštavanje i računovodstvo, na čijem je čelu i danas. Izveštavanje za potrebe Generali Grupe, kao i kompletno izveštavanje u skladu sa IFRS/IAS, sa svojim timom konstatno razvija, unapređuje i stvara efikasan sistem koji na najbolji način može da zadovolji kako potrebe Grupe tako i statutarne lokalne potrebe. Paralelno koordinira i uspostavljanje sistema izveštavanja po uredbi Solvency II. Od 2013. odgovorna je i za administraciju prodaje, koja pruža kompletnu podršku prodajnim direkcijama: od servisiranja obrazaca stroge evidencije, preko ugovora sa svim eksternim kanalima prodaje, do kontrole produkcije i obračuna provizija za sve programe osiguranja.

 

Od samog početka uključena je u poslovanje svih zavisnih pravnih lica Generalija u Srbiji i u Crnoj Gori. Od 2011. godine postaje član Odbora direktora Generali Reosiguranja Srbija a.d.o., Odbora direktora Generali Osiguranja Montenegro a.d. Podgorica, Investicionog odbora Generali Osiguranja Srbija a.d.o., Investicionog odbora Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom Generali, Odbora direktora Doma zdravlja „Jedro” i Nadzornog odbora kompanije Blutek Auto d.o.o. 

 

Od maja 2012. godine član je Izvršnog odbora Generali Osiguranja Srbija i CFO. Neposredno je odgovorna i za Direkciju za kontroling i izveštavanje. Godine 2019. postaje Chief Operating Officer i preuzima odgovornost za IT, informacionu bezbednost i aktuarstvo. Od 2021. je odgovorna i za logistika i nabavku.  

 

Predstavnik je kompanije u komisiji za finansije Udruženju Osiguravača Srbije i u komisiji za poreze FIC.

 

Diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2000. 

 

Rođena je 3. februara 1976. godine u Vukovaru. 

Nataša Marjanović - CFA i član izvršnog odbora - Generali Osiguranje Srbija

Nataša Marjanović je Chief Investment Officer (CIO) i Chief Distribution Officer (CDO) i članica Izvršnog odbora Generali Osiguranja Srbij, odgovorna za upravljanje sredstvima u svim Generali kompanijama u Srbiji i Crnoj Gori, ukupnu distribuciju Generali Osiguranja Srbija i koordinaciju rada Direkcije za internu prodaju, Direkcije za eksternu prodaju i Direkcije za korporativne klijente. Odgovorna je za Akcionarsko društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom Generali, Beograd, čiji rad koordinira.

Generali timu se pridružila 2006. godine kao prvi portfolio menadžer prvog dobrovoljnog penzijskog fonda u Srbiji.

 

Karijera

 

Karijeru započinje 2001. godine u Odeljenju za upravljanje deviznim rezervama Narodne banke Srbije, gde za kratko vreme postaje najmlađi glavni diler/portfolio menadžer u istoriji NBS. Odgovorna je za upravljanje portfoliom hartija od vrednosti, koje čine najveći deo deviznih rezervi Narodne banke Srbije. Avgusta 2005. godine postaje menadžer Sektora sredstava i likvidnosti Piraeus banke a.d. Beograd, gde radi na formiranju i organizaciji Sektora za upravljanje sredstvima i likvidnošću.

Radila je i kao asistent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i kao predavač na specijalizovanim kursevima za pripremu za polaganje CFA ispita.

 

Od 2007. do 2016. godine na čelu je Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom Generali kao predsednik odbora direktora i izvršni direktor. Od 2011. godine odgovorna je i za upravljanje sredstvima/kapitalom svih kompanija u okviru Generali Osiguranja Srbija (osiguranje, reosiguranje) i Generali Osiguranja Montenegro.

 

Godine 2012. postaje članica Izvršnog odbora kompanije, zadužena za upravljanje sredstvima i finansijske transakcije i nastavlja da bude odgovorna za Akcionarsko društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom Generali, Beograd, čiji rad koordinira. Od avgusta 2017. godine neposredno koordinira i rad Direkcije za životno osiguranje i bancassurance Generali Osiguranja Srbija.  

 

U aprilu 2021. godine pored funkcije Chief Investment Officer postaje i Chief Distribution Officer. Odgovorna je za ukupnu distribuciju Generali Osiguranja Srbija i koordinaciju rada Direkcije za internu prodaju, Direkcije za eksternu prodaju i Direkcije za korporativne klijente.

 

Diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Godine 2005. stekla je najpriznatiju međunarodnu licencu u oblasti investicionog odlučivanja, Chartered Financial Analyst (CFA) američkog CFA Instituta i prvu licencu portfolio menadžera koju izdaje Komisija za hartije od vrednosti.

 

Rođena 7. decembra 1978. godine u Beogradu. Majka je dve devojčice.

Veselin Danilovac - Chief Insurance Officer (CInsO) i član izvršnog odbora - Generali Osiguranje Srbija

Veselin Danilovac je Chief Insurance Officer (CInsO) i član izvršnog odbora Generali Osiguranja Srbija, odgovoran za štete, naknade, preventivu, tehničku direkciju i sprečavanje prevara u osiguranju.

 

Generali timu se pridružuje 2001. godine kao specijalista za industrijska postrojenja i opremu.

 

Karijera

 

Pre dolaska u Generali Osiguranje Srbija radio je 10 godina u hemijskoj industriji Hipol, gde je bio član Izvršnog odbora odgovoran za održavanjevu.

Ubrzo nakon dolaska u Generali Osiguranje Srbija postaje direktor Sektora za upravljanje rizicima u Direkciji za osiguranje imovine. Zahvaljujući stalnom unapređivanju procesa šteta i preventive, 2005. postaje direktor Direkcije za preventivu i štete neživotnih osiguranja. 

Od 2009. je pridruženi član Izvršnog odbora odgovoran za štete i preventivu. U martu 2014. odlazi u Rumuniju, gde postaje član Izvršnog odbora zadužen za štete, preventivu, pravne poslove i sprečavanje prevara u osiguranju u Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A.

Jula 2016. godine vraća se u Srbiju na poziciju člana Izvršnog odbora odgovornog za štete, preventivu i sprečavanje prevara u osiguranju, a od januara 2017. godine je Chief Insurance Officer. Od 2021. godine je odgovoran i za Tehničku direkciju..

 

Diplomirao 1991. na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.

 

Oženjen je i otac je dvoje dece.

Maša Lalić, član Izvršnog odbora odgovorna za ljudske resurse i strategiju

Maša je rođena 11. maja 1984. godine u Beogradu. Diplomirala je 2007. godine na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, na smeru menadžment. Karijeru je počela 2008. godine u Generaliju u Direkciji za ljudske resurse, gde je radila na poslovima regrutacije, selekcije i razvoja kompetencija. Tokom 2014. i 2015. godine, u okviru programa Leave Your Mark, bila je deo tima od 50 talenata Generali grupe iz celog sveta koji su radili na kreiranju strategije Grupe za 2015-2018. u Milanu. Tada je radila i za tim Leadership Development & Group Academy, takođe u Milanu, gde je učestvovala u kreiranju strategije i mentorskog programa za razvoj talenata Grupe. Početkom 2016. godine unapređena je u direktora Direkcije za ljudske resurse i organizaciju u Generali Osiguranju Srbija, a od 2021. godine vodi transformaciju kompanije kao Chief HR & Strategy Officer i član je Izvršnog odbora.

 

Pored standardnih procesa u oblasti ljudskih resursa (operacije, trening i razvoj, Comp&Ben, organizacija), u Mašinom fokusu su razvoj poslovne strategije u Srbiji, digitalna i poslovna transformacija i strateške inicijative: faktori uspeha, angažovanje, upravljanje učinkom, različitost i inkluzija, rad na daljinu i hibridni način rada, inicijative za dobrobit zaposlenih, jaka i jasna korporativna kultura, strateško planiranje radne snage.

 

Ponosna je na brojna priznanja koja je osvojila sa svojim timom, među kojima su sertifikat Family Friendly Company (2018), koja je po prvi put dodeljena jednoj finansijskoj organizaciji u Srbiji, nagrada Talent Management (2019) koju dodeljuje Santon Chase Beograd, nagrada za najbolji HR tim, nagrada za najbolju strategiju za upravljanje talentima, nagrada za najbolju strategiju razvoja zaposlenih (2019) Resurs grupe i Instituta za menadžment ljudskih resursa Srbije, nagrada za rodno najsenzitivniju kompaniju (2020) Udruženja poslovnih žena Srbije i nagrada za najbolju kompaniju za razvoj talenata, najboljeg neakademskog edukatora i najbolju talent inicijativu (2021) AFA foruma za razvoj talenata.

 

Kao dugogodišnja profesionalna odbojkašica, odgovornosti nošenja kapitenske trake Maša je prenela i na posao. Posvećenost, lojalnost i entuzijazam su osobine koje je vode kroz izazove i pomažu joj da se razvija. Svojom strašću prema poslu, timskom radu, uspehu i Generali brendu, svakodnevno inspiriše i motiviše ljude oko sebe da ostvaruju vrhunske rezultate. Opisuju je kao osobu koju krase sreća, snaga, hrabrost, nežnost, entuzijazam, vrednosti, empatija, podrška i zahvalnost.

 

Pored karijere i rekreativnog bavljenja sportom, Maša je ispunjena kao supruga i majka.

 

„Živeti, voleti, učiti, ostaviti trag”, kaže Stiven Kavi i to je moto kojim se Maša vodi kroz život.

Dušan Lalić, pridruženi član Izvršnog odbora odgovoran za marketing, klijente i pravna pitanja

Rođen je 25. juna 1972. godine u Meksiku. Kao dete dopisnika Tanjuga, detinjstvo je proveo u Meksiko Sitiju, Madridu i Vašingtonu, upoznavajući različite jezike i kulture. Diplomirao je 1995. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a pravosudni ispit je položio 2000. godine. Stalna želja za usavršavanjem rezultirala je brojnim diplomama i sertifikatima, kao što su su diploma master studija MBA IUKB (Švajcarska), sertifikati DPO i Compliance fakulteta Bocconi u Milanu, sertifikat ACAMS u oblasti sprečavanja pranja novca.

 

Karijeru je otpočeo 1995. godine u Narodnoj banci Srbije, u pravnoj službi. Stekavši bogato iskustvo, Narodnu banku Srbije napustio je 2010. godine sa pozicije direktora pravne funkcije. Nakon toga, dve godine je vodio pravnu direkciju Vojvođanske banke, da bi 2012. godine došao na čelo Direkcije za pravne poslove Generali Osiguranja Srbija. Kao ekspert u oblasti prava, zaštite potrošača i poslovanja centralnih banaka i drugih finansijskih institucija bio je angažovan na projektima Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke. Imajući u vidu njegovu dugogodišnju usmerenost na potrebe klijenata, prvo kroz rešavanje prigovora, a onda i kroz širenje vizije strategije Generali grupe o zadovoljavanju potreba klijenata i doživotnom partnerstvu sa njima, 2021. godine dodeljene su mu i odgovornosti za marketing i odnose sa klijentima i postaje pridruženi član Izvršnog odbora zadužen za ova i pravna pitanja.

 

U svojim trenutnim zaduženjima i odgovornostima Dušan spaja svoju pravnu ekspertizu i želju da pravo prilagodi klijentu. Njegova krilatica „Nama šef nije kompanija, nama je šef klijent” najbolje opisuje njegovu težnju i predanost da klijentima pojednostavi proizvode osiguranja, uslove, komunikaciju i da ih uveri da Generali treba da bude njihov prvi izbor. Njegov cilj nisu samo zadovoljni nego i lojalni klijenti, oni koji se uvek opredeljuju za Generali.

 

Slobodno vreme provodi uz omiljene hobije – kuvanje, fotografiju i trčanje. Iza njega su brojne maratonske medalje, a i ispred želja za novim odličjima na dugim stazama. Ponosan je otac petoro dece i suprug.

Predsednik Izvršnog odbora i CEO Dragan Filipović

Dragan Filipović

 

Dragan Filipović je predsednik Izvršnog odbora Generali Osiguranja Srbija i predsednik Odbora direktora Generali Osiguranja Montenegro od 1. januara 2016. godine. Iste godine postao je i član grupe Generali Leadership, koju čini dve stotine najistaknutijih menadžera Generali grupe, sa ukupno 70.000 zaposlenih širom sveta.

Generali timu se pridružio 2011. godine na poziciji zamenika generalnog direktora i člana Izvršnog odbora odgovornog za komercijalne poslove, prodajnu silu neživotnih osiguranja i razvoj proizvoda.


Karijera


Karijeru je počeo 1994. godine u kompaniji Delta Holding, gde je kao generalni direktor vodio više profitnih centara: Delta DMD, Delta Automoto, Delta Hemija. Od 2002. do 2010. bio je generalni direktor kompanije Delta Maxi, maloprodajnog lanca Delta Holdinga. U tom periodu Delta Maxi ubrzano raste, postaje najpre nacionalni, zatim i regionalni lider u maloprodaji i sa tržišta Srbije širi se na Bugarsku, Albaniju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Dobitnik je priznanja za menadžera godine, koje mu je za poslovnost i kreativnost dodelio Klub poslovnih novinara (Beograd, 2003), međunarodnog priznanja za kvalitet (Ženeva, 2008), priznanja „Planeta Biznis” za najboljeg menadžera u Srbiji u 2019. godini, koje mu je dodelio ekonomski časopis Magazin Biznis za uspešno upravljanje kompanijom i doprinos razvoju industrije osiguranja u Srbiji (Beograd, 2020), nagrade „Menadžer godine” koju mu je za izuzetne poslovne rezultate i vizionarski pristup poslovanju dodelila Srpska asocijacija menadžera (Beograd, 2021) i „Poslodavac godine“ koju je kompaniji Generali Osiguranje Srbija dodelila Srpska asocijacija menadžera (2022).

Rođen 19. novembra 1968. godine u Beogradu. Oženjen je i otac troje dece.

Za dodatne informacije pogledajte Linkedin profil.