Shop

Osiguranje životinja

Vaši benefiti

 • Popusti na premiju osiguranja i do 50%
 • Besplatno osiguranje od posledica nesrećnog slučaja za vlasnike registrovanih poljoprivrednih gazdinstava koji avansno plate premiju preko određenog iznosa

Dobar domaćin brine o zdravlju svojih životinja

Stočarska proizvodnja, koja podrazumeva velika ulaganja, može biti izložena brojnim rizicima koji dovode do uginuća ili prinudnog klanja osiguranih životinja. Zbog toga vam preporučujemo da na vreme osigurate životinje, kako biste u slučaju gubitka lakše prevazišli nastale štete.

Osiguranje životinja je osiguranje vrednosti i proizvodnje domaćinstva

Uspešna stočarska proizvodnja zahteva dobro zdravlje životinja, koje se održava pravilnom tehnologijom uzgoja i ishrane, preventivnim tretmanima, kao što je vakcinacija ili čišćenje od parazita, redovnom kontrolom zdravlja grla, lečenjem i postupanjem u skladu sa savetima veterinara.

Ovom vrstom osiguranja moguće je osigurati brojne vrste životinja: goveda, ovce, koze, svinje, živinu i konje.

Osiguranjem su pokriveni rizici uginuća ili prinudnog klanja životinja nastalog kao posledice:

 • prirodnih rizika,
 • nesrećnog slučaja (osnovno uže pokriće),
 • nesrećnog slučaja ili bolesti (osnovno šire pokriće).

Dodatno je moguće ugovoriti i:

 • osiguranje životinja od posledica porođaja,
 • osiguranje od rizika gubitka teleta na porođaju,
 • osiguranje od opasnih zaraznih bolesti, kao što je kuga kod svinja,
 • premium osiguranje životinja.

Dodatne pogodnosti

Ukoliko je ugovoreno učešće u šteti u nivou uobičajenih uginuća moguće je ostvariti popust na premiju osiguranja i do 50%. Takođe, u zavisnosti od broja osiguranih grla i načina plaćanja, moguće je ostvariti popust do 30% na osnovnu premiju osiguranja.

Svaka farma nosi određen rizik. U zavisnosti od načina držanja, rase, primene preventivnih i tehnoloških mera, naše stručne službe će vam pomoći da izaberete osigurane rizike i na osnovu toga formirati cenu osiguranja.

Plaćanje premije osiguranja životinja olakšano je i subvencijama koje svake godine daje država. Registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima država vraća značajan deo plaćene premije osiguranja, što je precizirano uredbama koje izdaje resorno ministarstvo.

Važna pitanja

Visina premije osiguranja zavisi od životinjske vrste, kategorije, odabranih rizika za koje se pruža pokriće, broja osiguranih životinja, uslova i načina držanja životinja, njihove vrednosti i ugovorene visine pokrića.

Plaćanje premije može biti mesečno, kvartalno, polugodišnje ili avansno.

Dodatne opcije

Premium osiguranje životinja pruža pokriće od svih rizika koji dovode do uginuća i prinudnog klanja osiguranih grla. Osiguranje objedinjuje pokriće za prirodne rizike, nesrećne slučajeve, bolesti i porođaje, a dodatno pruža i pokriće od rizika koji do sada nisu bili pokriveni osiguranjem i to:

 • od bolesti koje je po zakonu potrebno prijaviti,
 • od bolesti koje u su nastale zbog ishrane: ketozu, parezu, dislokaciju sirišta, indigestiju itd,
 • coli mastitis,
 • naduna buraga.

Kod osiguranja živine mogu se osigurati roditeljska i proizvodna jata teških i lakih linija, kao i tovni pilići i ćurke.

Ovim uslovima osiguranja možete zaštititi Vašu proizvodnju od većeg broja rizika koji mogu dovesti do velikih ekonomskih šteta na Vašoj farmi, kao što su:

 • požar
 • prekid ventilacije
 • bolesti zakonom obavezne za prijavljivanje
 • druge bolesti/stanja definisani Uslovima osiguranja.

Odabirom ovih rizika, imaćete najpotpunije osiguranje živine na našem tržištu.