Shop

INVESTICIONI FONDOVI - INVESTICIJE U SIGURNU BUDUĆNOST

Vaši benefiti

  • Štednja i finansijska sigurnost
  • Mogućnost veće dobiti nego kod tradicionalnih proizvoda životnog osiguranja
  • Aktivno investirajanje na tržištu kapitala

Dugoročno štedite i investirajte

Proizvod je namenjen svima koji žele dugoročno da štede, obezbede finansijsku sigurnost za svoje najmilije, ali i da aktivno investiraju na tržištu kapitala tako što će upravljanje imovinom prepustiti finansijskim stručnjacima.

Investirajte sa poverenjem

Mozaik je prvo životno osiguranje na osiguravajućem tržištu Srbije povezano sa ulaganjem u investicione fondove (unit-linked).

Rizik ulaganja ovde snosi ugovarač osiguranja.

Naime, iznos obaveze osiguravača nije tačno određen u trenutku sklapanja ugovora jer zavisi od vrednosti jedinica investicionih fondova, koje podležu promenama u periodu od uplate premije osiguranja do isplate naknade iz osiguranja.

Ulaganjem u ovaj proizvod klijent diversifikuje rizik ulaganja. Pod pretpostavkom da će vrednost investicionih jedinica rasti tokom perioda osiguranja, klijent može dobiti više nego ako se odluči za neki od tradicionalnih proizvoda životnog osiguranja.

Najvažnije karakteristike

  • Osiguranjem je pokriveno lice za slučaj smrti i za slučaj doživljenja.
  • Osiguranje se može ugovoriti u trajanju od 5 do 25 godina.
  • Osigurana suma za slučaj smrti jednaka je uplaćenoj premiji, ali ne može biti veća od 20.000 evra.
  • U slučaju smrti, isplaćuje se osigurana suma i vrednost investicionog paketa na individualnom računu ugovarača. U slučaju doživljenja, isplaćuje se vrednost investicionog paketa na individualnom računu ugovarača.
  • Osiguravač uplaćuje u investicioni fond uplaćenu premiju umanjenu za troškove i riziko premiju u prvoj godini osiguranja. Deo uplaćene jednokratne premije ulaže se u investicione jedinice sledećih invresticionih fondova: Raiffeisen CASH, Raiffeisen EURO CASH, Raiffeisen WORLD, KomBank Novčani fond i KomBank InFond.

Prospekti investicionih fondova koji pripadaju investicionom paketu i ostale informacije dostupni su na internet stranicama društava za upravljanje investicionim fondovima (www.raiffeiseninvest.rs i www.kombankinvest.com).

Preuzmi dokumente
Unesi e-mail i šaljemo ti dokumenta
Preuzmi

Važna pitanja

Osigurati se mogu lica od punih 14 do 70 godina pristupne starosti.

Minimalna premija koja se može ugovoriti je 220.000 dinara i plaća se jednokratno.