Shop

Vrste potvrda/polisa

Vrste potvrda/polisa

  • Individualna
  • Grupna
  • Porodična
  • Multi polisa

Koje vrste polisa postoje?

Polisa Generali Osiguranja Srbija može biti:

  • Individualna

Ovom polisom osigurava se jedna osoba čije je ime naznačeno na polisi.

Putno osiguranje vam pruža mogućnost da se osigurate i ukoliko je svrha putovanja privremeni boravak u inostranstvu radi školovanja. Ovu potvrdu/polisu mogu ugovoriti lica od 14 do 27 godina starosti, a trajanje osiguravajućeg pokrića je 365 dana u godini. Ovu vrstu potvrde/polise možete kupiti u poslovnicama Generali Osiguranja Srbija, ekspoziturama banaka  Banca Intesa, AIK banka, Sberbank, OTP Banke Srbija, Unicredit banke i preko agenata Generali Osiguranja, u turističkim agencijama i agencijama za registraciju vozila koje imaju potpisan ugovor sa Generali Osiguranjem Srbija.

  • Grupna

Ovom polisom može biti obuhvaćeno 5 i više lica  (mogu biti uključeni i deca i odrasli). Polisu prati i spisak osiguranih osoba, iako ona glasi na prvu osobu sa spiska. Da bi polisa bila važeća neophodno je Generali Osiguranju Srbija, pre puta poslati spisak osiguranika.

  • Porodična

Ovom potvrdom/polisom mogu se osigurati supružnici ili najmanje jedan roditelj/staratelj do navršenih 70 godina starosti i najviše petoro dece do navršenih 18 godina starosti, koji putuju zajedno i istovremeno. Deca mogu biti rođena u braku ili van braka, usvojena, pastorčad i deca uzeta na izdržavanje.

  • Multi polisa

U ponudi su i putovanja sa više izlazaka iz zemlje na period od 15, 30, 50, 60, 90, 120 i 180 dana tokom jedne godine. Ugovoreni broj dana osiguravajućeg pokrića može se iskoristiti u kontinuitetu ili sa više ulazaka/izlazaka iz zemlje.