Shop

Osiguranje domaćinstva u Beogradu, Obrenovcu, Lazarevcu i Pančevu putem ponude dostavljene direktnom poštom

Svesni da razne nepogode prete sigurnosti vašeg doma i vaših najbližih osmislili smo poseban paket osiguranja kojim možete osigurati svoj stalno nastanjen stambeni objekat (porodičnu kuću ili stan) i stvari u njemu, kao i članove domaćinstva od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima i njihovim stvarima.

Za samo 200 dinara mesečno osiguravate svoju najvredniju imovinu - svoje domaćinstvo

Osiguravač

Generali Osiguranje Srbija a.d.o.

Ugovarač osiguranja

Fizičko lice koje je izvršilo uplatu premije

Mesto osiguranja

Ugovoreni paket pokrića obuhvata osiguranje stambenog objekta na adresi koja je prijavljena osiguravaču prilikom prve uplate premije.

Osiguranik

Osiguranik je i korisnik nadoknade iz osiguranja, tj. fizičko lice čija je imovina osigurana i kome pripadaju prava iz osiguranja, i to:

 • vlasnik stambenog objekta na mestu osiguranja;
 • vlasnik stvari domaćinstva koje se nalaze u porodičnoj kući ili stanu na mestu osiguranja, čije je zvanično mesto prebivališta na mestu osiguranja;
 • vlasnik stambenog objekta na mestu osiguranja ukoliko je on i vlasnik navedenih stvari domaćinstva.

Premija

Iznos koji ugovarač osiguranja plaća osiguravaču po osnovu ugovora o osiguranju.

Zaključenje ugovora o osiguranju

Osiguranje je dobrovoljno i zaključjuje se uplatom iznosa od 200, 550, 1.100 ili 2.100 dinara, u zavisnosti od željenog perioda pokrića.

Uplatom premije od:

 • 200 dinara ostvarujete osiguravajuće pokriće za 1 (jedan) mesec osiguranja
 • 550 dinara ostvarujete osiguravajuće pokriće za 3 (tri) meseca osiguranja
 • 1.100 dinara ostvarujete osiguravajuće pokriće za 6 (šest) meseci osiguranja
 • 2.100 dinara ostvarujete osiguravajuće pokriće za 12 (dvanaest) meseci osiguranja

Osiguravajuće pokriće počinje u 00.00 časova prvog dana kalendarskog meseca koji sledi kalendarskom mesecu u kome je izvršena uplata i traje 1 mesec, 3 meseca, 6 ili 12 meseci, u zavisnosti od odabranog perioda za koji je izvršena uplata.

PRIMER: Uplatom 200 dinara u decembru 2015. godine imate osiguravajuće pokriće u januaru 2016. godine. Uplatom 1.100 dinara imate osiguravajuće pokriće od januara do kraja juna 2016. godine.

Trajanje i prestanak ugovora o osiguranju

Osiguranje se zaključuje na neodređeno vreme uplatom premije osiguranja za prvi period pokrića.

Ugovor o osiguranju se u svakom trenutku može raskinuti:

 • kada ugovarač osiguranja/osiguranik pisanim putem obavesti osiguravača o raskidu ugovora o osiguranju. Dopis možete uputiti poštom na adresu: Generali Osiguranje Srbija a.d.o, Vladimira Popovića 8, 11070 Novi Beograd, ili imejlom: kontakt@generali.rs. Ugovor o osiguranju prestaje istekom 24. časa poslednjeg dana kalendarskog meseca u kome je osiguravač dobio dopis ili imejl ugovarača osiguranja/osiguranika sa obaveštenjem o otkazu ugovora o osiguranju.
 • kada ugovarač osiguranja/osiguranik ne uplati premiju osiguranja iskazanu na dve uzastopne uplatnice koje je dobio od osiguravača.

U slučaju prestanka ugovora o osiguranju na jedan od navedenih načina osiguravač više neće slati uplatnice za plaćanje premije osiguranja ugovaraču osiguranja/osiguraniku.

Period pokrića

Prvi period pokrića počinje u 00.00 časova prvog dana kalendarskog meseca koji sledi mesecu u kome je uplaćena premija za prvi period pokrića. Prvi period pokrića ističe 24. časa poslednjeg dana u mesecu za period za koji je plaćena premija. Premija može biti plaćena najmanje za jedan kalendarski mesec, a najviše za 12 kalendarskih meseci unapred.

Svaki sledeći period pokrića počinje u 00.00 časova prvog dana kalendarskog meseca koji sledi mesecu u kome je uplaćena premija, a ističe 24. časa poslednjeg dana u mesecu za period za koji je plaćena premija.

Osiguravač nema obavezu isplate nadoknade iz osiguranja za osigurani slučaj koji je nastao van perioda pokrića određenog prethodnim stavovima ovog člana.

Uplatom mesečne premije osiguranja u iznosu od 200 dinara osiguravate vrednost imovine tokom narednog kalendarskog meseca u odnosu na mesec u kome ste izvršili uplatu. Na primer, ukoliko platite premiju u januaru, imate pokriće tokom februara.

Uplatom premije osiguranja u iznosu od 550 dinara osiguravate vrednost imovine tokom naredna tri kalendarska meseca u odnosu na mesec u kome ste izvršili uplatu. Na primer, ukoliko platite premiju u januaru, imate pokriće tokom februara, marta i aprila.

Uplatom premije osiguranja u iznosu od 1.100 dinara osiguravate vrednost imovine tokom narednih šest kalendarskih meseci u odnosu na mesec u kome ste izvršili uplatu. Na primer, ukoliko platite premiju u januaru, imate pokriće tokom februara, marta, aprila, maja, juna i jula.

Uplatom premije osiguranja u iznosu od 2.100 dinara osiguravate vrednost imovine tokom narednih dvanaest kalendarskih meseci u odnosu na mesec u kome ste izvršili uplatu. Na primer, ukoliko platite premiju u januaru, imate pokriće tokom narednih dvanaest meseci počevši od februara zaključno sa krajem januara naredne godine.

Predmet osiguranja

 1. Građevinski objekat, pod kojim se podrazumevaju osnovne građevinske kategorije stalno nastanjenih stambenih objekata (sa pripadajućim idealnim delom zajedničkih prostorija) koji se nalaze na mestu osiguranja i u vlasništvu su osiguranika;
 2. Podne, zidne i plafonske obloge;
 3. Stakla na vratima i prozorima građevinskog objekta;
 4. Instalacije i oprema ugređeni u osnovnu građevinsku kategoriju (elektro, PTT, vodovodne, kanalizacione, grejne, interfonske instalacije itd.);
 5. Stvari domaćinstva koje se nalaze u stalno nastanjenom stambenom objektu na mestu osiguranja;
 6. Osiguranje od odgovornosti svih članova domaćinstva koji imaju prebivalište na mestu osiguranja.

Iz osiguranja je isključeno pokriće za:

 • vikend-kuće ili kuće za odmor koje nisu stalno nastanjene;
 • svaki objekat na mestu osiguranja koji nije kuća ili stan (pomoćni objekti, šupe, garaže, štale, ostave itd.);
 • gotov novac, hartije od vrednosti, nakit, zbirke, umetnička dela, drago kamenje, plemenite metale, prave bisere, predmete od ovih materijala i druge dragocenosti;
 • pokretne stvari smeštene u podrumima, šupama, garažama, tavanima i vešernicama;
 • sve vrste oružja;
 • spise i dokumenta;
 • stvari namenjene vršenju zanatske i druge delatnosti;
 • satelitske, TV i druge antene izvan zatvorenog prostora;
 • aparate mobilne telefonije;
 • životinje;
 • motorna vozila, bicikle sa pomoćnim motorom, prikolice svih vrsta, plovne i vazduhoplovne objekte i samohodne mašine;
 • automobilske delove i gume.

Paket osiguranja pruža pokriće za štete usled uništenja ili oštećenja građevinskog objekta i stvari u njemu od osiguranih rizika navedenih u tabeli.

Štete nastale usled rizika koji nisu navedeni u tabeli nisu pokrivene osiguranjem.

Suma osiguranja

Sume osiguranja ugovaraju se u fiksnim novčanim iznosima, posebno za svaki osigurani rizik i predmet osiguranja. One predstavljaju maksimalnu obavezu osiguravača po jednom štetnom događaju i ukupno za period u trajanju od godinu dana.

Fiksni iznosi suma osiguranja umanjuju se za iznos svake nadoknade iz osiguranja. Ukoliko dođe do iscrpljenja sume osiguranja za pojedini predmet osiguranja ili pojedinu osiguranu opasnost, osiguranje za taj predmet osiguranja odnosno tu osiguranu opasnost prestaje da važi do isteka perioda ugovorene sume osiguranja.

Višestruko i dvostruko osiguranje

Ako u momentu nastanka osiguranog slučaja za koji postoji obaveza nadoknade iz osiguranja po osnovu osiguranja imovine u skladu sa ovim uslovima postoji zaključeno bilo koje drugo osiguranje po osnovu kojeg osiguranik ima pravo na nadoknadu, nadoknada iz osiguranja se određuje kako sledi:

 • Kada se dogodi osigurani slučaj ugovarač osiguranja/osigranik dužan je da o tome obavesti svakog osiguravača istog rizika i saopšti im imena i adrese ostalih osiguravača, kao i sume osiguranja pojedinih ugovora zaključenih sa njima.
 • U slučaju da zbir suma osiguranja svih zaključenih osiguranja za istu stvar ne prelazi vrednost te stvari, svaki osiguravač u potpunosti odgovara za izvršenje obaveza iz ugovora o osiguranju koji je on zaključio, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima.
 • U slučaju da zbir suma osiguranja iz svih ugovora o osiguranju zaključenih za istu stvar prelazi vrednost te stvari, sva ta osiguranja su punovažna i svaki osiguravač ima pravo na ugovorenu premiju za period osiguranja u toku. Osiguranik ima pravo da od svakog pojedinačnog osiguravača zahteva nadoknadu prema ugovoru zaključenom sa njim, ali ukupno ne više od iznosa štete, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima.
 • Po isplati nadoknade osiguraniku svaki osiguravač snosi deo nadoknade srazmerno sumi osiguranja na koju se obavezao prema ukupnom zbiru suma osiguranja, pa osiguravač koji je platio više ima pravo da od ostalih osiguravača zahteva nadoknadu više plaćenog, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima.

 

Postupak prijave štete

 • Ukoliko se desi neki od nabrojanih osiguranih rizika, obavezno odmah prijaviti štetu Generali Osiguranju Srbija a.d.o, a najkasnije u roku od 3 dana od dana njenog nastanka.
 • Šteta se prijavljuje pozivom Kontakt centra na telefon: 011 222 0 555 ili dolaskom u najbližu filijalu Generali Osiguranja Srbija a.d.o.
 • Po prijavljenoj šteti predstavnici Generali Osiguranja Srbija a.d.o. izlaze na lice mesta i utvrđuju osnovne elemente štete, vreme nastanka štete, uzrok i obim oštećenja i sa osiguranikom sačinjavaju zapisnik o proceni štete.
 • Osiguranik popunjava obrazac za prijavu štete.
 • U slučaju provalne krađe, požara i eksplozije štetni događaj se mora prijaviti MUP-u i od njega se mora pribaviti potvrda o štetnom događaju.
 • Šteta se rešava u roku od 14 dana od dana podnošenja kompletne dokumentacije najbližoj filijali Generali Osiguranja Srbija a.d.o.

 

Podnošenje prigovora

Prigovore u vezi sa ugovorenim osiguranjem možete podneti pismeno ili usmeno na jedan od sledećih načina:

Prigovor u vezi sa ugovorenim osiguranjem mora da sadrži sledeće podatke i dokumentaciju:

 • ime, prezime i adresu podnosioca prigovora (za fizička lica) odnosno poslovno ime, sedište i ime i prezime zakonskog zastupnika/ovlašćenog lica (za pravna lica)
 • razlog za prigovor i zahtev podnosioca
 • dokaze kojima se potkrepljuju navodi iz prigovora
 • datum podnošenja prigovora
 • potpis podnosioca prigovora odnosno njegovog zastupnika ili punomoćnika, osim kada se prigovor podnosi u elektronskoj formi
 • punomoćje za zastupanje, ukoliko je prigovor podneo punomoćnik

Odgovor na podneti prigovor dostavlja se podnosiocu u roku od 15 dana od dana njegovog urednog podnošenja.

Unesi e-mail i šaljemo ti dokumenta
Preuzmi