Shop

Osiguranje pomoći u stambeno/poslovnom objektu za klijente JKP Informatika

Ovo osiguranje predstavlja pokriće za hitne intervencije i prevenciju veće štete po izuzetno povoljnim uslovima.

U saradnji sa svetski poznatom asistentskom kućom Europ Assistance, 24 časa svakog dana, obezbeđujemo Vam pružanje hitne pomoći u objektu od strane servisera, a u organizaciji Centra za pomoć.

Osiguranik
Vlasnik stambenog/ poslovnog objekta i stvari u objektu.


Mesto osiguranja
Stambeni/ poslovni objekat na adresi navedenoj na računu JKP Informatika.


Trajanje ugovora
Ugovor o osiguranju zaključen je na neodređeno vreme.
Osigurano pokriće u tekućem mesecu postoji samo ukoliko je u prethodnom kalendarskom mesecu plaćena premija osiguranja.


Predmet osiguranja
(1) Predmet osiguranja u skladu sa ovim uslovima je pružanje pomoći u stambenom/ poslovnom objektu osiguranika u slučaju nastanka osiguranog slučaja od strane servisera u organizaciji Centra za pomoć i to:
1) vodoinstalaterskih radova na hitnom saniranju kvara ili zagušenja na instalacijama za vodu ili kanalizaciji, kao i dovodnih i odvodnih uređaja priključenih na vodovodnu ili kanalizacionu instalaciju, a koji za posledicu imaju izliv vode iz instalacija
2) stolarskih radova na hitnom saniranju uništanja ili oštećenja na vratima i prozorima ugrađenih u spoljašnjim zidovima stambenog/ poslovnog objekta a koja su posledica izvršenja ili pokušaja izvršenja provalne krađe.
3) staklarskih radova na hitnom saniranju uništanja ili oštećenja stakala na vratima i prozorima ugrađenih u spoljašnjim zidovima stambenog/ poslovnog objekta a koja su posledica loma stakla iz bilo kog razloga.
4) električarskih radova na hitnom saniranju u slučaju nestanka električne energije u stambenom/ poslovnom objektu, osim ukoliko je uzrok reagovanje elemenata jednokratne zaštite (osiguravača) ugrađenih u objekat ili privremeni nestanak električne energije koji je u nadležnosti preduzeća Elektroprivreda Srbije.
5) bravarskih radova u cilju omogućavanja pristupa osiguranika stambenom/ poslovnom objektu u slučaju gubitka ili krađe ključeva, zaključavanja ključeva unutar objekta, lomljenja / zaglavljivanja ključa u bravi ili kvara brave. U ovom slučaju su pokrivena uništenja ili oštećenja brave a ne uništenja ili oštećenja na vratim ili prozorima.
6) radova na hitnom saniranju kvara na instalacijama centralnog ili etažnog grejanja čija posledica je curenje tople vode ili pare.
7) radova čišćenja ili sušenja u sliučaju izliva vode, poplave, ili prodora atmosferskih ili otpadnih voda ili kanalizacionog materijala u stambeni/ poslovni objekat, osim u slučaju prodora vode ili drugog materijala kroz spoljašnja vrata ili prozore koja su bila otvorena.
(2) Predmet osiguranja u skladu sa ovim uslovima pored radova navedenih u prethodnom stavu je i sitan i potrošni materijal neophodan za pružanje pomoći u stambenom/ poslovnom objektu u skladu sa ovim uslovima.
(3) Predmet osiguranja u skladu sa ovim uslovila je i organizacija i obezbeđenje privremenog smeštaja osiguranika u slučaju nastanka požara ili eksplozije, a oštećenja ili uništenja stambenog/ poslovnog objekta su takve prirode da u njima više nije moguće stanovati / raditi.
Pravo na pružanje pomoć u stambenom/ poslovnom objektu iz prethodnih stavova imaju osiguranici uz uslov da im se ona obezbeđuje isključivo putem centra za pomoć
Sume osiguranja i limit pokrića
Ugovorena fiksna suma osiguranja za svako pojedinačno osiguravajuće pokriće predstavlja maksimalnu obavezu osiguravača po jednom osiguranom slučaju. Limit pokrića su maksimalnio tri osigurana slučaja pomoći u objektu. Istekom godine dana od dana prve uplate osigurana suma se obnavlja.

Osiguravajuće pokriće

Osiguravajuće pokriće Suma osiguranja po osiguranom slučaju u RSD u stambeno/poslovnom objektu
Nije pokriveno osiguranjem
Pružanje pomoći servisera u stambenom/ poslovnom objektu osiguranika u slučaju nastanka osiguranog slučaja u organizaciji Centra za pomoć 22.000 Kada događaj nema karakteristike osiguranog slučaja; kada vrsta ili obim potrebnih radova, intervencija ili usluga nisu obuhvaćeni osiguravajućim pokrićem; kada događaj nije prijavljen Centru za pomoć ili ne postoji njegova saglasnost ili nisu poštovana njegova uputstva i procedure; kada radovi, intervencije ili usluge spadaju u domen redovnog i rutinskog održavanja ili servisiranja; kada su radovi, intervencije ili usluge u nadležnosti odgovarajućih javnih preduzeća; kada je događaj posredno ili neposredno u vezi sa nemirima, ratnim dešavanjima, terorizmom, štrajkovima ili pobunama; kada je događaj posledica naredbi izdatih od strane vlasti; kada je događaj prouzrokovan nemirima, ratnim dešavanjima, terorizmom, štrajkovima ili pobunama, bilo kojom vrstom zračenja ili nukleranog dejstva; kada je događaj posledica zemljotresa, poplava ili drugih prirodnih nepogoda kojima su masovno uništeni, oštećeni ili ugroženi objekti u naseljenom mestu u kojem se nalaze; kada je događaj prouzrokovan namerom, grubom nepažnjom ili prevarom od strane ugovarača osiguranja/ osiguranika ili članova njegove porodice. Ukoliko je osiguranik pravno lice, a događaj je prouzrokovan namerom, grubom nepažnjom ili prevarom od strane njegovog zaposlenog/ditektora/vlasnika, osiguravač će nadoknaditi troškove pomoći u objektu i zadržava pravo regresa svih troškova od lica koje je učinilo nameru ili prevaru.
Sitan i potrošni materijal neophodan za pružanje pomoći u stambenom/ poslovnom objektu 2.200
Organizacija i obezbeđenje privremenog smeštaja usled požara i eksplozije 52.000

 

Opšta isključenja
Za ugovorene rizike isključena je obaveza osiguravača u slučaju:
• ratnih operacija ili pobuna (osim ako nije drugačije ugovoreno), rata, invazije, dejstva stranog neprijatelja, neprijateljstava i sličnih operacija (bez obzira na to da li je rat objavljen ili ne), građanskog rata, pobune, revolucije ili ustanka i nemira koji nastanu iz takvih događaja; upotrebe mina, torpeda, bombi ili drugih eksplozivnih sredstava; zaplene, oduzimanja, ograničenja upotrebe ili zadržavanja objekta i posledica tih događaja ili pokušaja konfiskacije, rekvizicije ili sličnih mera koje sprovodi ili namerava da sprovede vlast ili politička organizacija koja se bori za vlast ili koja ima vlast; sabotaže ili terorizma izvršenog iz političkih pobuda u ime ili u vezi sa bilo kakvom organizacijom ili iz političkih pobuda nezavisno od bilo kakve organizacije;
• namere ili prevare ugovarača osiguranja, osiguranika ili korisnika osiguranja.


Visina i plaćanje premije osiguranja
Premija osiguranja sa porezom na neživotna osiguranja iznosi 154.00 RSD mesečno za stambeni ili 169.30 RSD za poslovni objekat i iskazana je na računu JKP Informatike. Premija osiguranja plaća se zajedno sa računom JKP Informatika na račun JKP Informatika.

Pravo na raskid ugovora o osiguranju
Osiguranik može prekinuti ugovor o osiguranju za naredni mesec neuplaćivanjem iskazane premije osiguranja, tj. uplatom iznosa računa za usluge JKP Informatika umanjen za iznos osiguranja.
Osiguranje se može otkazati i dostavljanjem imena i prezimena/ naziv vlasnika objekta i šifre prostora sa računa JKP Informatika na jedan od sledećih načina:
– pozivom besplatnog telefonskog broja: 0800 222-579
– dopisom na adresu: Generali Osiguranje Srbija a.d.o, Vladimira Popovića 8, Novi Beograd
– lično, u filijali Generali Osiguranja Srbija a.d.o, Braće Ribnikar 2, Novi Sad


Ako nastane osigurani slučaj
Osiguranik je dužan da preduzme sve što je u njegovoj moći da ograniči štetne posledice, da u slučaju požara, eksplozije ili provalne krađe obavesti nadležne policijske organe, da odmah, a najkasnije u roku od 24 sata od nastanka osiguranog slučaja, pozove Centar za pomoć na broj telefona 011 414 4110 i pruži tačne i precizne informacije koje se zahtevaju od njega radi provere sadržaja prijave nastanka osiguranog slučaja i informacije o osiguranom slučaju i vrsti potrebne pomoći u stambenom/ poslovnom objektu i da u potpunosti poštuje savete i instrukcije Centra za pomoć.
Osiguravač štetu rešava u roku od 14 dana od dana podnošenja kompletne dokumentacije.
Potraživanja ugovarača osiguranja/osiguranika/korisnika iz ugovora o osiguranju zastarevaju u roku od tri godine počev od prvog dana posle proteka kalendarske godine u kojoj je potraživanje nastalo. Ako korisnik nije znao da se osigurani slučaj dogodio, zastarevanje počinje od dana kada je za to saznao, s tim što u svakom slučaju potraživanje zastareva za pet godina.
Po proteku rokova zastarelosti, osiguravač nije u obavezi da ugovaraču/osiguraniku/oštećenom licu/korisniku isplati naknadu iz osiguranja.


Pravo na prigovor
Ukoliko imate primedbu na rad i postupke osiguravača ili odlučivanje u vezi sa ugovorom o osiguranju ili njegovim izvršavanjem, možete podneti prigovor lično ili preko svog zastupnika (punomoćnika) u pismenoj fomi, na jedan od sledećih načina:
• dolaskom u bilo koju filijalu osiguravača
• poštom na adresu: GENERALI OSIGURANJE SRBIJA a.d.o, 11000 Beograd, Vladimira Popovića 8
• podnošenjem prigovora na internet stranici: generali.rs
• e-poštom na adresu: prigovori@generali.rs
• faksom na broj: +381 11 711 43 81


Prigovor mora da sadrži sledeće podatke i dokumentaciju:
• ime, prezime i adresu podnosioca prigovora (za fizička lica) ili poslovno ime, sedište i ime i prezime zakonskog zastupnika/ovlašćenog lica (za pravna lica)
• razlog za prigovor i zahtev podnosioca
• dokaze kojima se potkrepljuju navodi iz prigovora
• datum podnošenja prigovora
• potpis podnosioca prigovora ili njegovog zastupnika ili punomoćnika, osim u slučaju da se prigovor podnosi u elektronskoj formi
• punomoćje za zastupanje (ukoliko je prigovor podneo punomoćnik)
Osiguravač je u obavezi da odgovori na prigovor u roku od 15 dana. Kada postoje razlozi koji ne zavise od volje osiguravača, rok se može produžiti za najviše 15 dana, o čemu ćete biti obavešteni.


Pravo na prigovor Narodnoj banci Srbije
Ukoliko ne budete zadovoljni odgovorom osiguravača na prigovor, imate pravo da izjavite prigovor Narodnoj banci Srbije, kao organu nadležnom za nadzor poslovanja osiguravača, na adresu: Kralja Petra 12, 11000 Beograd ili Nemanjina 17, 11000 Beograd.

Unesi e-mail i šaljemo ti dokumenta
Preuzmi