Shop
Generali Osiguranje Srbija

Generali Osiguranje Srbija

OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI ZA KLIJENTE I OSTALA ZAINTERESOVANA LICA

Generali Osiguranje Srbija obrađuje Vaše podatke o ličnosti*


Generali Osiguranje Srbija a.d.o. (u daljem tekstu: Društvo), sa registrovanim sedištem u Beogradu, na adresi Vladimira Popovića br. 8, obrađuje Vaše podatke o ličnosti kao Rukovalac podacima*.

Ako želite da dobijete više informacija, možete da pišete na sledeću poštansku adresu: Generali Osiguranje Srbija a.d.o., Vladimira Popovića br. 8, 11070 Novi Beograd, Srbija.

Ukoliko imate pitanja ili ako želite da iskoristite pravo u pogledu obrade Vaših podataka o ličnosti, možete da kontaktirate naše Lice za zaštitu podataka o ličnosti*:

e-poštom: dpo@generali.rs

redovnom poštom:
Generali Osiguranje Srbija a.d.o., Vladimira Popovića br. 8,
11070 Novi Beograd, za Lice za zaštitu podataka

Zašto su nam potrebni vaši podaci o ličnosti

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo da bismo mogli da ispunimo svoje predugovorne i ugovorne obaveze, uključujući:

 1. realizaciju zaključenog ugovora i obavljanje administrativnih, računovodstvenih i fiskalnih aktivnosti i obaveza Društva;
 2. organizaciju i upravljanje vašim ugovornim aktivnostima;
 3. ispunjenje obaveza propisanih zakonima i propisima Republike Srbije i odlukama i aktima nadzornih i kontrolnih organa;
 4. podnošenje tužbi i preduzimanje drugih pravnih radnji radi osvarivanja prava Društva;
 5. sprovođenje, učestvovanje ili planiranje poslovnih statusnih promena, akvizicija i restrukturiranja.

Obrada podataka o ličnosti za potrebe navedene u tačkama 1 i 2 neophodna je za izvršenje ugovora koje smo s vama zaključili.

Obrada podataka o ličnosti za potrebe navedene u tački 3 neophodna je radi poštovanja zakonskih obaveza Društva.

Obrada podataka o ličnosti za potrebe navedene u tačkama 4 i 5 zasniva se na legitimnim interesima Društva.

Zašto nam morate dati svoje podatke o ličnosti

Obrada vaših podataka o ličnosti je neophodna za izvršenje ugovora o osiguranju koji smo sa vama zaključili i za poštovanje naših zakonskih obaveza.

Nedostavljanje traženih ličnih podataka, kao i dostavljanje delimično tačnih ili nepotpunih podataka, onemogućava naše izvršavanje ugovornih i zakonskih obaveza.

Koje podatke o ličnosti koristimo

Obrađujemo isključivo podatke o ličnosti* koji su nam neophodni za napred navedene svrhe. U zavisnosti od prirode poslovne saradnje, uglavnom obrađujemo:

 • biografske i identifikacione podatke zakonskih zastupnika, punomoćnika i drugih lica koja su predmet ugovornog odnosa;
 • kontakt podatke;
 • poreske podatke i podatke o bankovnom računu;

Lične podatke možemo dobiti direktno od vas, podaci mogu da se dobiju direktno od indirektno, iz javnih izvora (evidencije, spiskovi, javni registri, javni dokumenti) ili od trećih lica (povezana lica Generali grupe, poslodavac itd.)

Sa kim delimo vaše podatke o ličnosti

Naši zaposleni obrađuju vaše podatke o ličnosti u skladu s postupcima koji obezbeđuju adekvatan nivo bezbednosti i privatnosti podataka. S tim u vezi, Društvo sprovodi standard ISO27001 za bezbednost informacija i niz drugih tehničkih mera zaštite.

Vaše podatke o ličnosti možemo da delimo samo sa trećim licima ovlašćenim da vrše obradu podataka o ličnosti za napred navedene svrhe. U zavisnosti od tipa obrade podataka, to su obrađivači podataka* ili zajednički rukovaoci*.

Naši zaposleni i treća lica koja obrađuju vaše podatke o ličnosti dobijaju izričita uputstva o načinu obrade podataka.

Treća lica vrše kompjuterske, telekomunikacione, administrativne, aktivnosti arhiviranja, usluge štampanja i slanja korespondencije, usluge naplate potraživanja, usluge u vezi sa sprovođenjem ugovora o osiguranju, procenom i likvidacijom šteta i finansijske revizorske aktivnosti. U treća lica spadaju i drugi javni i privatni subjekti, kao što su Narodna banka Srbije Poreska uprava i drugi državni organi, i povezana lica Generali grupe.

Treća lica vrše kompjuterske, telekomunikacione, administrativne, aktivnosti arhiviranja, usluge štampanja i slanja korespondencije, usluge naplate potraživanja, usluge u vezi sa sprovođenjem ugovora o osiguranju, procenom i likvidacijom šteta i finansijske revizorske aktivnosti. U treća lica spadaju i drugi javni i privatni subjekti, kao što su Narodna banka Srbije Poreska uprava i drugi državni organi, i povezana lica Generali grupe.

Gde prenosimo vaše podatke o ličnosti

Generalno, vaše podatke o ličnosti ne prenosimo van teritorije Republike Srbije i zemalja Evropske ekonomske zajednice.

U izuzetno retkim slučajevima, samo u napred navedene svrhe i na zahtev, vaše podatke o ličnosti možemo preneti trećem licu ili javnom organu van Republike Srbije i Evropske ekonomske zajednice.

U svakom slučaju, prenos vaših podataka o ličnosti vrši se u skladu sa važećim zakonima i međunarodnim sporazumima uz implementaciju odgovarajućih mera zaštite (npr. standardne ugovorne klauzule, obavezujuća poslovna pravila, odobreni kodeksi postupanja, izdatim sertifikatima, ugovornim odredbama između rukovaoca i obrađivača uz odobrenje Poverenika).

Vaša prava u pogledu obrade podataka o ličnosti

Pristup

Pristup svojim podacima o ličnosti možete zahtevati ako želite da znate koje kategorije podataka o ličnosti Društvo trenutno obrađuje, s tim što morate napomenuti da se zahtev odnosi na podatke o klijentu ili zainteresovanom licu.

Ispravka ili dopuna

Možete zahtevati da Društvo ispravi ili dopuni podatke o ličnosti koji su netačni ili nepotpuni.

Brisanje

Možete zahtevati da Društvo izbriše podatke o ličnosti ako je ispunjen jedan od sledećih uslova:

 • ako podaci o ličnosti više ne služe svrsi u koju su prikupljani i obrađivani;
 • ako opozovete saglasnost za obradu podataka i ukoliko ne postoji drugi pravni osnov za obradu;
 • ako se protivite automatskom odlučivanju i ne postoji jači legitimni osnov za obradu, ili ako se protivite obradi u svrhu direktnog marketinga;
 • ako su podaci o ličnosti obrađeni nezakonito;
 • ako se podaci o ličnosti moraju izbrisati u skladu sa zakonskim obavezama Društva;
 • ako su podaci o ličnosti prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva.

Ograničavanje obrade

Možete tražiti da se ograniči obrada podataka o ličnosti po jednom od sledećih osnova:

 • Osporavate tačnost svojih podataka o ličnosti tokom perioda u kojem Društvo može to da proveri.
 • Obrada je nezakonita i vi tražite da se umesto brisanja podataka ograniči njihova upotreba.
 • Društvu više nisu potrebni podaci o ličnosti, ali vi ih tražite radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane svog pravnog zahteva.
 • Uložili ste prigovor na obradu u skladu sa pravom na prigovor i automatizovano donošenje odluka dok se ne utvrdi da li legitimni razlozi Društva nadjačavaju vaše pravo na privatnost.

Prenos

Možete zahtevati da podatke koje Društvo obrađuje na osnovu ugovora ili vaše saglasnosti dobijete u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i da te podatke prenesete drugoj organizaciji, ili da ih Društvo prenese ako je to tehnički izvodljivo.

Ukoliko se obrada podataka o ličnosti zasniva na vašoj saglasnosti (pristanku), možete je opozvati u svakom trenutku, ali to neće uticati na zakonitost obrade na osnovu saglasnosti pre opoziva.

Ako je izvršen prenos vaših podataka o ličnosti izvan Evropske ekonomske zajednice, imate pravo da dobijete kopiju tih podataka uz navođenje države kojoj / država kojima su podaci o ličnosti stavljeni na raspolaganje.

Svoja prava u pogledu obrade podataka o ličnosti ostvarujete upućivanjem odgovarajućeg zahteva elektronskom ili redovnom poštom. Podnošenje zahteva je besplatno, osim ako se ne ispostavi da je bio neosnovan ili preteran.

E-pošta: dpo@generali.rs
Redovna pošta: Generali Osiguranje Srbija a.d.o., Vladimira Popovića br. 8, 11070 Novi Beograd

Vaše pravo da uložite prigovor na obradu podataka o ličnosti

Prigovor na obradu podataka o ličnosti će automatski biti usvojen samo kada vaše podatke obrađujemo na osnovu pristanka.

U ostalim slučajevima se vrši procena na osnovu koje će biti odlučeno da li se prigovor usvaja ili ne o čemu ćete dobiti pisani odgovor.

Vaše pravo da podnesete pritužbu nadležnom organu

Ukoliko smatrate da se obradom vaših podataka o ličnosti krši Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, imate pravo da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti* na adresu navedenu na internet stranici
https://www.poverenik.rs/sr

Koliko dugo čuvamo vaše podatke o ličnosti

Koliko dugo ćemo čuvati vaše podatke o ličnosti zavisi od pravnog osnova i svrhe njihove obrade, u skladu sa važećim zakonima o privatnosti.

Kada se obrada podataka vrši na osnovu ugovora, vaše podatke o ličnosti dužni smo da čuvamo tokom čitavog trajanja ugovornog odnosa i 10 godina posle isteka ugovora o osiguranju. U slučaju nastanka štetnog događaja ili osiguranog slučaja, podatke čuvamo 10 godina od utvrđivanja štete odnosno ugovorenog iznosa.

Podatke prikupljene na osnovu sagalasnosti čuvamo 5 godina, ili do opoziva saglasnosti – šta god da prvo nastupi, dok podatke prikupljene na osnovu legitimnog interesa čuvamo do ispunjenja svrhe u koju su prikupljeni.

Izmena i ažuriranje obaveštenja o privatnosti

Uzimajući u obzir moguće izmene i dopune važećih zakona o privatnosti, Društvo može da ažurira, u celosti ili delom, ovo obaveštenje o privatnosti. Sve izmene ili ažuriranja biće objavljeni na internet stranici Društva www.generali.rs.

Rečnik

Obrada je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim  omunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Posebne kategorije podataka predstavljaju rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje ili članstvo u sindikatu, kao i obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka u cilju jedinstvene identifikacije lica, podataka o  zdravstvenom stanju ili podataka o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičkog lica.

Podaci o zdravlju su podaci o fizičkom ili mentalnom zdravlju fizičkog lica, uključujući i one o pružanju zdravstvenih usluga, kojima se otkrivaju informacije o njegovom zdravstvenom stanju.

Lice na koje se podaci odnose je fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju.

Rukovalac podacima je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade. Zakonom kojim se određuje svrha i način obrade, može se odrediti i rukovalac ili propisati uslovi za njegovo određivanje.

Zajednički rukovalac znači fizičko ili pravno lice, javni organ, agencija ili drugo telo koje, zajedno sa ostalim rukovaocima podacima, utvrđuje svrhu i načine obrade podataka o ličnosti.

Obrađivač podataka je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca.

Saglasnost (pristanak) lica na koje se podaci odnose je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje tog lica, kojim to lice, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose.

Povreda podataka o ličnosti je povreda bezbednosti podataka o ličnosti koja dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa podacima o ličnosti koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti znači lice zaduženo za vršenje aktivnosti podrške za funkcije Društva i kontrolnih aktivnosti u vezi sa obradom podataka o ličnosti. Takođe je zadužen za saradnju sa Nadzornim organom i predstavlja tačku kontakta, i za subjekte podataka, za sva pitanja koja se odnose na obradu podataka o ličnosti.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je nezavisan i samostalni organ vlasti ustanovljen na osnovu zakona, koji je nadležan za nadzor nad sprovođenjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i obavljanje drugih poslova propisanih zakonom.