Shop
Prijava štete - Pokriće troškova lečenja u zemlji (Total Medic, Medica Excelenta, Vita Sana)

Pokriće troškova lečenja u zemlji (Total Medic, Medica Excelenta, Vita Sana)

Uputstvo za prijavu štete

U zavisnosti od ugovorenog paketa, usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja se može koristiti uzdravstvenim ustanovama:

 • koje pripadaju mreži Generali Osiguranja Srbija

Ukoliko koristite usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u okviru mreže ustanova sa kojima sarađujemo, ne plaćate troškove lečenja.

 • koje ne pripadaju u mreži Generali Osiguranja Srbija

Ukoliko koristite usluge zdravstvenih ustanova van naše mreže, sami plaćate troškove, a zatim nam šaljete onlajn zahtev za naknadu medicinskih troškova popunjen prema uputstvu.

Da li će vam troškovi osiguranja biti refundirani zavisi od ugovorenog paketa. Ukoliko niste sigurni šta pokriva vaš paket i da li možete da koristite usluge van mreže, pozovite Medic Call Centar na 011/222-0575.

Uz zahtev za refundaciju obavezno se prilaže sledeća dokumentacija:

Specijalistički pregled:

 • Kopija izveštaja sa specijalističkog pregleda sa jasno navedenim razlogom javljanja na specijalistički pregled
 • Skenirani fiskalni račun za primljene usluge

Laboratorijske analize:

 • Kopija izveštaja ili uputa lekara iz državne ili privatne zdravstvene ustanove sa upisanom dijagnozom i pojedinačno indikovanim laboratorijskim analizama koje treba uraditi
 • Kopija rezultata laboratorijskih analiza
 • Skenirani fiskalni račun za primljene usluge

Dijagnostičke procedure:

 • Kopija izveštaja ili uputa lekara iz državne ili privatne zdravstvene ustanove sa upisanom dijagnozom i navedenom dijagnostičkom procedurom koju treba uraditi
 • Kopija izveštaja sa dijagnostičke procedure
 • Skenirani fiskalni račun za primljene usluge

Kupovina lekova:

 • Kopija lekarskog izveštaja ili recept sa jasno navedenim nazivom kupljenog leka
 • Skenirani fiskalni račun za kupljene lekove i popis lekova, ako je plaćena samo participacija

Stomatološke usluge:

 • Kopija izveštaja stomatologa sa opisom pružene usluge i brojem zuba na kojem/kojima je izvršena usluga
 • Po nalogu lekara cenzora, za pojedinačne stomatološke radove treba dostaviti snimak nakon urađenih radova
 • Skenirani fiskalni račun za primljene usluge

Preventivni pregled:

 • Kopija lekarskog izveštaja o obavljenom preventivnom pregledu
 • Skenirani fiskalni račun za primljene usluge

Lekarski izveštaji treba da budu overeni pečatom i potpisom lekara koji je pružio medicinski tretman.

Prethodna autorizacija tretmana

Određene medicinske usluge moraju biti unapred odobrene, bez obzira na paket osiguranja. Obično su to:

 • svi troškovi za koje se unapred zna da će iznositi više od 300 EUR;
 • za planirano bolničko lečenje;
 • za porođaj;
 • za sve planirane ili zakazane hirurške intervencije;
 • za prenatalnu dijagnostiku;
 • za kućne posete lekara i kućnu negu;
 • za nabavku trajnih medicinsko-tehničkih pomagala;
 • za uklanjanje promena na koži.

Odobrenje se traži od Medic Call Centra (011/222-0575), najmanje 14 dana pre izvršenja usluge.