Shop
Generali Osiguranje Srbija obnovilo sertifikate Integrisanog sistema menadžmenta

Generali Osiguranje Srbija obnovilo sertifikate Integrisanog sistema menadžmenta

13.07.2023.

Kao odgovoran poslodavac, Generali Osiguranje Srbija svake godine postavlja nove standarde poslovanja i posvećuje pažnju stvaranju novih vrednosti i brizi o budućnosti i životu svojih klijenata i zaposlenih kao i dugoročnom održivom razvoju.

Sa težnjom da budemo doživotni partner našim klijentima, cilj nam je da pojednostavimo procese, olakšamo međusobnu saradnju i povećamo zadovoljstvo klijenata.

S obzirom na to da poslujemo u okviru Integrisanog sistema menadžmenta, ove godine smo uspešno završili nadzornu proveru našeg sistema i potvrdili usklađenost sa standardima ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 27001, ISO 22301 i ISO 10002.

Važno je istaći da su sertifikati za standarde ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 izdati od strane istog sertifikacionog tela, koje je prethodno izvršilo sertifikaciju preostalih standarda za našu kompaniju. To znači da su svi sertifikati koji potvrđuju našu posvećenost razvoju i unapređenju poslovanja izdati od strane iste kompanije. 

Sertifikati koje posedujemo odnose se na to da je Generali Osiguranje Srbija implementiralo i održava sledeće sisteme menadžmenta:

  • sistem menadžmenta kvalitetom – definiše međunarodna pravila za kreiranje i pružanje proizvoda klijentima; Njegovom primenom se povećava zadovoljstvo klijenata, racionalnije koristi vreme i raspoloživi resursi, vrši optimizacija postojećih procesa sa stanovišta produktivnosti i unapređuje profit, produktivnost i konkurentnost kompanije.

 

  • sistem menadžmenta životnom sredinom – osigurava da svi negativni uticaji na životnu sredinu od strane kompanije budu identifikovani, nadgledani i usklađeni sa zakonskim regulativama. Kompanija koja sprovodi ovaj standard dokazuje da posluje na ekološki odgovoran način.

 

  • sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu – cilj je pružanje pomoći kompaniji u tome da rizike od povreda svede na minimum za sve radnike koji obavljaju poslove kojima ona upravlja.

 

  • sistem menadžmenta bezbednošću informacija – implementacija ovog standarda omogućava sistemsku zaštitu u oblasti informacione bezbednosti, dobru praksu u oblasti bezbednosti informacija, usaglašenost sa zakonodavstvom, smanjenje rizika od gubitka informacija kao i povećan ugled i poverenje kod zaposlenih, klijenata i poslovnih partnera i samim tim i bolju poziciju na tržištu.

 

  • sistem menadžmenta energijom – zahtevi ovog standarda omogućavaju organizaciji racionalno upravljanje energijom i uspostavljanje programa uštede energije kojim se ostvaruje energetska efikasnost, konkurentnije poslovanje i umanjuje negativan uticaj na životnu sredinu.

 

  • sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja – standard između ostalog služi najpre da smanji rizik od neželjene i nepredviđene situacije, a potom i da smanji negativan uticaj po kompaniju koji je nastao usled takvih okolnosti. Drugim rečima, upravljanje kontinuitetom poslovanja omogućava organizaciji da lakše prebrodi iznenadni krizni period, odnosno da kroz njega prođe sa minimalnim ili nikakvim poslovnim gubicima.

 

  • sistem menadžmenta zadovoljstvom korisnika – implementacija ovog standarda omogućava organizaciji kontrolu upravljanja procesa koji se odnose na efikasnije i efektivnije rešavanje prigovora što dovodi do većeg zadovoljstva korisnika i unapređenja same usluge organizacije.

 

Zahvaljujući sertifikatima, kompanija može da nastavi sa uspešnim sprovođenjem svih aktivnosti koje se tiču razvoja, ugovaranja i prodaje svih vrsta životnih i neživotnih osiguranja, kao i obavljanja poslova obrade i rešavanja zahteva za naknadu.

Sve sertifikate možete pogledati na linku