Shop

Prigovor

Imate prigovor? Pružite nam priliku da to ispravimo! Molimo Vas popunite formular u nastavku.

Prigovor nam možete podneti ako smatrate da smo u svom radu povredili vaše pravo ili interes, a naročito ukoliko niste zadovoljni:

 • kvalitetom naše usluge ili našeg proizvoda;
 • ponašanjem naših zaposlenih ili zastupnika;
 • odlukom u vezi sa ugovorom o osiguranju ili njegovim izvršenjem;
 • postupanjem po vašem zahtevu iz ugovora o osiguranju;
 • drugim vidom saradnje sa našom kompanijom.

 

Prigovor možete izjaviti lično ili preko zastupnika (punomoćnika) u pismenoj formi na jedan od sledećih načina:

 

Molimo vas da imate na umu da nismo u obavezi da razmatramo usmeni prigovor. Davanje usmenih informacija na zahtev ne smatra se davanjem odgovora na prigovor u smislu Odluke Narodne banke Srbije o postupku po prigovoru korisnika usluge osiguranja.


Prigovor mora da sadrži sledeće podatke:

 • ime, prezime i adresu podnosioca prigovora (za fizička lica), odnosno poslovno ime i sedište, kao i ime i prezime zakonskog zastupnika/ovlašćenog lica (za pravna lica);
 • razloge za prigovor i Vaš zahtev;
 • dokaze kojima se potkrepljuju navodi iz prigovora;
 • datum podnošenja prigovora;
 • Vaš potpis ili potpis Vašeg punomoćnika, osim u slučaju da se prigovor podnosi u elektronskoj formi.

 

Ukoliko želite, prigovor možete podneti na našem obrascu (prigovor ‒ fizička lica i prigovor ‒ pravna lica).
NAPOMENA: Ako prigovor podnosite preko punomoćnika, potrebno je posebno punomoćje za zastupanje. Punomoćnik mora da ima posebno ovlašćenje da podnese prigovor na rad Generali Osiguranja Srbija a.d.o. i da preduzima radnje po tom prigovoru, kao i odobrenje da mu se učine dostupnim podaci koji se odnose na Vas, a predstavljaju podatke o ličnosti u smislu zakona kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti, odnosno tajni podaci u smislu drugih propisa.

Ukoliko ste prigovor izjavili u nekoj od naših poslovnih prostorija dužni smo da vam izdamo potvrdu o prijemu, sa podacima o mestu i vremenu prijema i našem zaposlenom koji je prigovor primio. Ukoliko ste prigovor izjavili elektronskim putem, dobićete automatsku potvrdu o prijemu pigovora.

 

ROK ZA DOSTAVLJANJE ODGOVORA NA PRIGOVOR

U obavezi smo da na prigovor odgovorimo u roku od 15 dana od dana prijema prigovora. Ovaj rok možemo produžiti za još 15 dana, samo ako za to postoje opravdani razlozi, u kom slučaju ćemo Vas o tome pismeno obavestili.

Postupak po prigovoru je besplatan.

Generali Osiguranje Srbija a.d.o. po svakom prigovoru postupa u skladu sa Zakonom o osiguranju i Odlukom Narodne banke Srbije o postupku po prigovoru korisnika usluge osiguranja.


Ukoliko niste zadovoljni našom odlukom ili ona nije doneta u propisanom roku, možete se obratiti Narodnoj banci Srbije podnošenjem predloga za posredovanje, odnosno prigovora
na jedan od sledećih načina:

 • Poštom, na adresu Narodna banka Srbije, Poštanski fax 712, 11 000 Beograd
 • Elektronski, preko internet prezentacije Narodne banke Srbije: www.nbs.rs.

 

Želite da podnesete prigovor onlajn. Popunite formular u nastavku.

Polja označena * su obavezna

Za sve Vaše komentare, sugestije i pitanja možete nas kontaktirati i putem:

 • Kontakt Centra: 011 2220555
 • kontakt@generali.rs
 • Pošte: Generali Osiguranje Srbija, Vladimira Popovića 8, 11070 Novi Beograd
 • Fax: 011 7114381