Shop

Osiguranje stana i kuće za klijente JKP Informatika

Osiguranik
Vlasnik stalno nastanjenog stambenog objekta i stvari u stalno nastanjenom stambenom objektu.


Mesto osiguranja
Stambeni objekat na adresi navedenoj na računu JKP Informatika.


Pravo i uslovi osiguranja koji se primenjuju na ugovor o osiguranju
Pravo Republike Srbije
Uslovi za kolektivno osiguranje imovine korisnika usluga javnih ili komunalnih preduzeća od 15.07.2021. godine.

Trajanje ugovora
Ugovor o osiguranju zaključen je na neodređeno vreme.
Osigurano pokriće u tekućem mesecu postoji samo ukoliko je u prethodnom kalendarskom mesecu plaćena premija osiguranja.


 Predmet osiguranja
1) Stalno nastanjena porodična kuća ili stan koji se nalazi na mestu osiguranja
2) Podne, zidne i plafonske obloge građevinskog objekta
3) Stakla na vratima i prozorima građevinskog objekta
4) Instalacije i oprema ugrađeni u osnovnu građevinsku kategoriju: električne, PTT, vodovodne,   kanalizacione, grejne, interfonske instalacije i instalacije za video-nadzor, kotlovi za zagrevanje i kaljeve peći, bojleri i sanitarni uređaji. Pod ugrađenom instalacijom i ugrađenom opremom ne podrazumevaju se klima-uređaji i ostale stvari koje nisu ugrađene u objekat prilikom njegove gradnje.
5) Stvari domaćinstva koje se nalaze u stalno nastanjenom stanu ili porodičnoj kući
6) Odgovornost


Vrednost predmeta osiguranja
1) U slučaju da je predmet osiguranja porodična kuća ili stan – građevinska vrednost nove kuće ili stana umanjena za iznos ekonomske i tehničke amortizacije.
2) U slučaju da su predmet osiguranja stvari domaćinstva – novonabavna vrednost stvari, umanjena za iznos ekonomske i tehničke amortizacije.


Sume osiguranja
Ugovorena fiksna suma osiguranja umanjuje se za iznos svake isplaćene štete po osiguranom riziku. Istekom godine dana od dana prve uplate osigurana suma se obnavlja.


Utvrđivanje naknade iz osiguranja

U slučaju uništenja ili nestanka osigurane stvari – u visini vrednosti osigurane stvari umanjene za vrednost ostatka, a najviše do sume osiguranja.
U slučaju oštećenja – u visini troškova popravke po ceni materijala i rada u vreme nastanka osiguranog slučaja umanjenih za iznos procenjene amortizacije i vrednosti ostatka

Osiguravajuće pokriće

Pokriveni rizici Predmet osiguranja Suma osiguranja u RSD/m² Nije pokriveno osiguranjem
Pozar i ekspolozija Stalno nastanjen stan ili porodična kuća 60.000 Štete od požara na dimnjacima, ako je osigurana stvar oštećena usled peglanja, sušenja, prženja, pečenja, kuvanja, dimljenja, progorevanja od cigarete, lampe i sl. (ali se nadoknađuje šteta od požara koji se usled ovakvih delovanja dalje širi i razvija sopstvenom snagom), štete na osiguranikovim stvarima prouzrokovane miniranjem u okviru dozvoljene delatnosti trećih lica, štete na mašinama prouzrokovane eksplozijom u prostoru za unutrašnje sagorevanje (cilindar motora), štete od eksplozivnog izduvavanja iz peći i sličnih naprava, štete od vodenog pritiska koji se u cevovodima manifestuje kao eksplozija, štete od eksplozije na sudovima pod pritiskom nastale usled dotrajalosti, istrošenosti, prekomerne naslage rđe, kamenca, taloga, mulja (ali se nadoknađuje šteta na drugim stvarima nastala tom eksplozijom).
Stvari u stanu/kući 17.000
Udar groma, oluja, grad Stalno nastanjen stan ili porodična kuća 33.000 Štete nastale usled strujnog udara, štete na zaštitnim osiguračima, gromobranima, zaštitnim prekidačima, odvodnicima prenapona i sličnim uređajima nastale usled delovanja električne energije (ali se nadoknađuje šteta od požara koji bi tom prilikom nastao i koji bi se nakon prestanka delovanja električne energije samostalno širio), štete od snega nanetog vetrom i prodiranja padavina kroz otvore u zgradi (osim u slučaju da su otvori nastali od oluje), štete na objektu koji nije bio izgrađen prema uobičajenom načinu gradnje u tom mestu ili koji je nedovoljno održavan ili je dotrajao, štete na nedovoljno održavanim i dotrajalim fasadama.
Stvari u stanu/kući 8.000
Manifestacija i
demonstracija
Stalno nastanjen stan ili porodična kuća 33.000 Estetska oštećenja fasade.
Stvari u stanu/kući 8.000
Topljenje
prekomernog snega
Stalno nastanjen stan ili porodična kuća 400 Štete nastale na spoljaštnjem delu građevinskog objekta (spoljašnjim zidovima, fasadama, olucima itd.), štete na stvarima izvan građevinskog objekta, štete nastale zbog prodiranja vode usled topljenja snega kroz otvorena vrata i prozore osiguranog građevinskog objekta, štete nastale usled prethodno oštećenog krovnog pokrivača, oštećenog ravnog krova, štete nastale usled pritiska ili obrušavanja snega ili leda.
Stvari u stanu/kući 200
Klizanje tla i
odronjavanje
Stalno nastanjen stan ili porodična kuća 400 Štete nastale na osiguranoj stvari ukoliko je klizanje tla ili odronjavanje prouzrokovano delatnošću osiguranika.
Stvari u stanu/kući 200
Izliv vode iz
instalacija
Stalno nastanjen stan ili porodična kuća 1.100 Štete zbog vlage i izlivanja vode iz otvorenih slavina osiguranikovog stana i kuće, štete zbog dotrajalosti, istrošenosti ili korozije instalacija i uređaja u osiguranom stanu ili osiguranoj kući, štete zbog lošeg održavanja, nedovoljne zaštite od zapušenja, štete usled izlivanja vode u prostorijama osiguranika iz oluka, iz spoljnih instalacija, iz žljebova i cevi za odvod kišnice, štete od sleganja tla kao posledice izlivanja vode iz vodovodnih i kanalizacionih cevi, štete usled loma ili prskanja vodovodnih i odvodnih (kanalizacionih) cevi, uređaja i kotlova, štete usled izlivanja vode preko odvodnog gumenog creva ili neispravnih i dotrajalih mašina za pranje veša, mašina za pranje sudova ili bojlera u kući ili stanu osiguranika, štete usled smrzavanja u instalacijama i uređajima koji su pod kontrolom osiguranika.
Stvari u stanu/kući 400
Lom instalacija i ugrađene opreme Ugrađene instalacije i ugrađena oprema 200 Štete na delovima ugrađenih instalacija i ugrađene opreme koji su izloženi neposrednom termičkom uticaju, štete na potrošnim materijalima i sigurnosnim elementima jednokratnog dejstva, štete od opterećenja ili naprezanja preko granica propisanih kapaciteta instalacija i opreme, štete usled stavljanja instalacija i opreme u rad pre konačne popravke, štete usled montaže ili probnog rada, štete usled povrede zakonskih i tehničkih propisa i pravila tehničke eksploatacije, štete usled smrzavanja u instalacijama i uređajima koji su pod kontrolom osiguranika.
Lom stakala Stakla na vratima i prozorima građevinskog objekta 360 Štete zbog ogrebotina, izjedanja ili sličnih oštećenja na površini stakla, štete nastale pri prenošenju ili nameštanju osiguranog stakla u prostorije koje nisu označene u polisi, na staklima zastakljenih terasa i lođa.
Provalna krađa i razbojništvo Stvari u stanu/kući 1.800 Ulazak izvršioca u kuću ili stan kroz otvoren prozor čija je donja ivica udaljena od zemlje manje od 1,80 metara i provalna krađa čiji je izvršilac ili saučesnik lice koje živi u osiguranom stanu ili osiguranoj kući.
Odgovornost Odgovornost u svojstvu fizickog lica 1.680 Odgovornost osiguranika za namerno prouzrokovanu štetu (osim ako je štetu namerno prouzrokovalo lice zaposleno u domaćinstvu), za štetu iz držanja i upotrebe motornih vozila i drugih vozila na motorni pogon (traktora, motokultivatora, samohodnih radnih mašina), vazduhoplova i vozila na vodi, za štetu koju pretrpi osiguranik ili lice zaposleno u domaćinstvu osiguranika, za štetu koja proizilazi iz držanja sledećih rasa pasa: pitbul, američki stafordski terijer, stafordski bulterijer, bulterijer, japanski borac, bulmastif, argentinski pas, bordoška doga, brazilska fila, španski mastif, napuljski mastif, mastif, bandog rotvajler i doberman, za štetu pričinjenu na sastavnim delovima zgrade ili stana osiguranika, za štetu na stvarima ili izvršenim radovima koje je izvršio osiguranik ili koje je po nalogu osiguranika ili za njegov račun isporučilo ili izvršilo drugo lice, za štete od proizvoda sa nedostatkom, za štete koje su posledica profesionalne delatnosti osiguranika, za štete koje su nastale kao posledica svesnog postupanja suprotno propisima ili pravilima, za štete koje su posledica uznemiravanja trećih lica bukom, vikom, svirkom i sl., za štete od zagađivanja vazduha, vode itd., za štete koju su posledica profesionalnog oboljenja radnika osiguranika, za štete na tuđim stvarima koje je osiguranik uzeo u zakup, zajam, na poslugu, čuvanje, prevoz i sl.


 

Opšta isključenja
Isključena je obaveza osiguravača u slučaju:
• ratnih operacija ili pobuna, osim ako nije drugačije ugovoreno, rata, invazije, dejstva stranog neprijatelja, neprijateljstava i sličnih operacija (bez obzira na to da li je rat objavljen ili ne), građanskog rata, pobune, revolucije ili ustanka i nemira koji nastanu iz takvih događaja; upotrebe mina, torpeda, bombi ili drugih eksplozivnih sredstava; zaplene, oduzimanja, ograničenja upotrebe ili zadržavanja objekta i posledica tih događaja ili pokušaja konfiskacije, rekvizicije ili sličnih mera koje sprovodi ili namerava da sprovede vlast ili politička organizacija koja se bori za vlast ili koja ima vlast; sabotaže ili terorizma izvršenog iz političkih pobuda u ime ili u vezi sa bilo kakvom organizacijom ili iz političkih pobuda nezavisno od bilo kakve organizacije;
• namere ili prevare ugovarača osiguranja, osiguranika ili korisnika osiguranja;
• koji nije osiguran u skladu sa Uslovima,

Visina i plaćanje premije osiguranja
Premija osiguranja iznosi 4,29 RSD/m² mesečno i iskazana je na računu JKP Informatika. Premiju osiguranja plaćate zajedno sa računom JKP Informatika na račun JKP Informatika.

Pravo na raskid ugovora o osiguranju
Ugovor o osiguranju možete prekinuti za naredni mesec tako što nećete uplatiti iskazanu premiju osiguranja, tj. tako što ćete uplatiti iznos računa za usluge JKP Informatika umanjen za iznos osiguranja.
Osiguranje možete otkazati i dostavljanjem imena i prezimena vlasnika objekta i šifre prostora sa računa JKP Informatika na jedan od sledećih načina:
– pozivom besplatnog telefonskog broja: 0800 222-579
– dopisom na adresu: Generali Osiguranje Srbija a.d.o, Vladimira Popovića 8, Novi Beograd
– lično, u filijali Generali Osiguranja Srbija a.d.o, Braće Ribnikar 2, Novi Sad

Ako nastane osigurani slučaj
Dužni ste da odmah po saznanju o nastupanju osiguranog slučaja, a najkasnije u roku od tri dana, o tome obavestite osiguravača i podnesete odštetni zahtev poštom ili lično na adresu sedišta osiguravača ili u filijali osiguravača, o čemu bliže informacije možete dobiti ako pozovete konktakt centar osiguravača na broj 011/222-0-555.
U slučaju provalne krađe, požara i eksplozije štetni događaj je obavezno prijaviti MUP-u i od njega pribaviti potvrdu o štetnom događaju.
Osiguravač štetu rešava u roku od 14 dana od dana podnošenja kompletne dokumentacije.
Potraživanja ugovarača osiguranja/osiguranika/korisnika iz ugovora o osiguranju zastarevaju u roku od tri godine počev od prvog dana posle proteka kalendarske godine u kojoj je potraživanje nastalo. Ako korisnik nije znao da se osigurani slučaj dogodio, zastarevanje počinje od dana kada je za to saznao, s tim što u svakom slučaju potraživanje zastareva za pet godina.
Po proteku rokova zastarelosti, osiguravač nije u obavezi da ugovaraču/osiguraniku/oštećenom licu/korisniku isplati naknadu iz osiguranja.

Pravo na prigovor
Ukoliko imate primedbu na rad i postupke osiguravača ili odlučivanje u vezi sa ugovorom o osiguranju ili njegovim izvršavanjem, možete podneti prigovor lično ili preko svog zastupnika (punomoćnika) u pismenoj fomi, na jedan od sledećih načina:
• dolaskom u bilo koju filijalu osiguravača
• poštom na adresu: GENERALI OSIGURANJE SRBIJA a.d.o, 11000 Beograd, Vladimira Popovića 8
• podnošenjem prigovora na internet stranici: generali.rs
• e-poštom na adresu: prigovori@generali.rs
• faksom na broj: +381 11 711 43 81
Prigovor mora da sadrži sledeće podatke i dokumentaciju:
• ime, prezime i adresu podnosioca prigovora (za fizička lica) ili poslovno ime, sedište i ime i prezime zakonskog zastupnika/ovlašćenog lica (za pravna lica)
• razlog za prigovor i zahtev podnosioca
• dokaze kojima se potkrepljuju navodi iz prigovora
• datum podnošenja prigovora
• potpis podnosioca prigovora ili njegovog zastupnika ili punomoćnika, osim u slučaju da se prigovor podnosi u elektronskoj formi
• punomoćje za zastupanje (ukoliko je prigovor podneo punomoćnik)
Osiguravač je u obavezi da odgovori na prigovor u roku od 15 dana. Kada postoje razlozi koji ne zavise od volje osiguravača, rok se može produžiti za najviše 15 dana, o čemu ćete biti obavešteni.

Pravo na prigovor Narodnoj banci Srbije
Ukoliko ne budete zadovoljni odgovorom osiguravača na prigovor, imate pravo da izjavite prigovor Narodnoj banci Srbije, kao organu nadležnom za nadzor poslovanja osiguravača, na adresu: Kralja Petra 12, 11000 Beograd ili Nemanjina 17, 11000 Beograd.

Unesi e-mail i šaljemo ti dokumenta
Preuzmi