Shop
Generali Osiguranje Srbija

Generali Osiguranje Srbija

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI TU POSTUPKU OBRADE ZAHTEVA ZA ISPLATU ŠTETE/NAKNADE/OSIGURANE SUME

GENERALI OSIGURANJE SRBIJA a.d.o. (u daljem tekstu: Društvo) u postupku po zahtevu za isplatu štete/naknade/osigurane sume putem aplikacije za prijavu štete prikuplja lične podatke lično od osiguranika/korisnika osiguranja i/ili oštećenog;

Svrha obrade, pravni osnov i rok čuvanja

1. Sve lične podatke osiguranika/korisnika i/ili oštećenog Društvo obrađuje u svrhu ispunjenja obaveza iz ugovora o osiguranju. Ova obrada podataka se vrši na osnovu ugovora o osiguranju. Bez prikupljanja i obrade ličnih podataka osiguranika/korisnika osiguranja i/ili oštećenog Društvo nije u mogućnosti da ispuni svoje obaveze iz ugovora. Podaci koji se obrađuju u ovu svrhu čuvaju se 10 godina od utvrđivanja štete ili isplate ugovorenih iznosa iz ugovora o osiguranju.

2. Podatke podnosioca zahteva (ime, prezime, imejl adresu i broj telefona) Društvo obrađuje u svrhu ispitivanja zadovoljstva klijenata povodom izvršenja ugovora o osiguranju. Ova obrada podataka se vrši na osnovu legitimnog interesa Društva koji se ogleda u poboljšavanju proizvoda osiguranja kroz bolje razumevanje potreba klijenata. Podaci koji se obrađuju u ovu svrhu čuvaju se do ispunjenja svrhe, a ne duže od godinu dana.

3. Sve lične podatke osiguranika/korisnika osiguranja, Društvo obrađuje u statističke svrhe radi procene rizika pri obnovi ili zaključenju budućih ugovora o osiguranju, primene pravila aktuarske struke i otkrivanja i sprečavanja prevara u osiguranju. Ova obrada podataka se vrši na osnovu legitimnog interesa Društva koji se ogleda u unapređivanju proizvoda osiguranja. Podaci koji se obrađuju u ovu svrhu čuvaju se 10 godina od utvrđivanja štete ili isplate ugovorenih iznosa iz ugovora o osiguranju.

Pristup i prenos podataka

Podatke o ličnosti Društvo razmenjuje sa licima sa kojima ima zaključen ugovor o pružanju usluga, reosiguravačem ili saosiguravačem u cilju ispunjenja obaveza iz ugovora o osiguranju, članicama Generali grupe, trećim licima sa kojima Društvo ostvaruje saradnju u postupku likvidacije štete i trećim licima koja po zakonu moraju imati pristup tim podacima (Narodna banka Srbije i drugi državni organi, eksterni revizori, sudovi i dr.).

U cilju ispunjenja svrhe iz tačke 1 Društvo razmenjuje podatke o ličnosti (lični i adresni podaci neophodni za rešavanje šteta neživotnog osiguranja o oštećenim licima, vlasnicima vozila, putnicima i drugim učesnicima) sa kompanijom Livegenic Inc (“Livegenic”). Prenos podatka u inostranstvo vrši se uz primenu odgovarajućih mera zaštite, u skladu sa članom 65. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

U cilju ispunjenja svrhe iz tačke 2, Društvo razmenjuje podatke podnosioca zahteva (ime, prezime, imejl adresu i broj telefona) sa kompanijom Medallia Ltd. Prenos podataka u inostranstvo vrši se na osnovu primerenog nivoa zaštite podataka o ličnosti, u skladu sa članom 64. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Prava u vezi s obradom podataka

Osiguranik/korisnik osiguranja i/ili oštećeni ima sva zakonska prava u pogledu obrade ličnih podataka, a to su: pravo na pristup, ispravku, dopunu i brisanje podataka o ličnosti, pravo na ograničenje obrade, pravo na prigovor i pravo na prenosivost podataka. Ukoliko je podnosilac zahteva dao pristanak za obradu podataka o ličnosti, taj pristanak može opozvati u svakom trenutku u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Opoziv pristanka neće uticati na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva.

Ukoliko smatra da je obrada podataka o ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, osiguranik/korisnik osiguranja i/ili oštećeni ima pravo da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Kontakt

Za pitanja koje se tiču vaših prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti možete kontaktirati sa Licem za zaštitu podatka o ličnosti putem:

  • kontakt centra: 011 222 0 555
  • e-pošte: dpo@generali.rs
  • pošte: GENERALI OSIGURANJE SRBIJA a.d.o., Vladimira Popovića 8, 11070 Novi Beograd