Shop
Prijava štete - Grupno osiguranje života

Grupno osiguranje života

Uputstvo za prijavu štete

 Za prijavu štete po osnovu Grupnog osiguranja života, neophodno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

  • Popunjen formular za prijavu štete;
  • Fotokopija lične karte osiguranika;
  • Izvod iz matične knjige umrlih;
  • Anuitetni plan otplate kredita;
  • Kopiju ugovora o kreditu;
  • Svu ostalu dokumentaciju vezanu za nastali osigurani slučaj;
  • Potvrda o smrti;
Unesi e-mail i šaljemo ti dokumenta
Preuzmi