Shop
Prijava štete - Osiguranje imovine

Osiguranje imovine

Uputstvo za prijavu štete

O osiguranom slučaju morate što pre obavestiti Generali Osiguranje Srbija. Požar ili eksploziju morate prijaviti MUP-u i navesti šta je sve oštećeno ili uništeno. Potvrda MUP-a o nastanku osiguranog slučaja je osnovni uslov za isplatu naknade iz osiguranja.

Da bi procenitelji štete mogli da izvrše uviđaj, morate sačuvati sve delove oštećene opreme, objekta i zaliha.

Dokumentacija neophodna za prijavu štete:

 • Popunjen formular za prijavu štete;
 • Potvrda MUP-a;

U zavisnosti od slučaja, Generali Osiguranje Srbija ima pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju.

O izvršenoj provalnoj krađi ili razbojništvu morate što pre obavestiti Generali Osiguranje Srbija. Provalnu krađu ili razbojništvo morate prijaviti MUP-u. U prijavi se navodi šta je od stvari uništeno, oštećeno odnosno otuđeno.

Da bi procenitelji štete mogli da izvrše uviđaj, morate sačuvati sve delove oštećene opreme, objekta i stvari.

Dokumentacija neophodna za prijavu štete:

 • Popunjen formular za prijavu štete;
 • Potvrda MUP-a;
 • Izjava osiguranika o provalnoj krađi ili razbojništvu;
 • Popis ukradenih stvari ili oštećene robe sa nabavnim cenama i datumima nabavke;
 • Ako je za popravku oštećenog objekta ili predmeta angažovan ovlašćeni servis, treba dostaviti račun o popravci sa detaljnom specifikacijom utrošenog rada i fiskalnim isečkom računa;
 • Računi o nabavci otuđenih predmeta, ukoliko postoje.

U zavisnosti od slučaja, Generali Osiguranje Srbija ima pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju.

O osiguranom slučaju morate što pre obavestiti Generali Osiguranje Srbija.

Dokumentacija neophodna za prijavu štete:

 • Popunjen formular za prijavu štete;
 • Račun o popravci sa detaljnom specifikacijom utrošenog rada i materijala.

U zavisnosti od slučaja, Generali Osiguranje Srbija ima pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju.

O osiguranom slučaju morate što pre obavestiti Generali Osiguranje Srbija.

Dokumentacija neophodna za prijavu štete:

 • Popunjen formular za prijavu štete;
 • Izveštaj ovlašćenog servisa ili službe za održavanje o kvaru;
 • Račun o popravci sa detaljnom specifikacijom utrošenog rada i materijala.

U zavisnosti od slučaja, Generali Osiguranje Srbija ima pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju.

Unesi e-mail i šaljemo ti dokumenta
Preuzmi