Shop

Osiguranje za klijente JP Vodokanal Bečej

Uplatom mesečne premije osiguranja osigurava se vrednost imovine za naredni kalendarski mesec. Ugovoreno osiguranje obuhvata osiguranje objekta i stvari u njemu na adresi na kojoj klijent prima račun za usluge JP Vodokanal. Osiguranje obuhvata i osiguranje od odgovornosti vlasnika objekta, njegovog bračnog druga i dece.

 

Dodatne informacije

 • Stvari u stanu/kući
 • Odgovornost vlasnika kuće ili stana, bračnog druga i dece
 • Građevinski objekat, pod kojim se podrazumevaju:
  • osnovne građevinske kategorije porodičnih kuća ili stanova (sa pripadajućim idealnim delom zajedničkih prostorija) koje se nalaze na mestu osiguranja i u vlasništvu osiguranika;
  • podne, zidne i plafonske obloge;
  • stakla na vratima i prozorima građevinskog objekta;
  • instalacije i oprema ugrađeni u osnovnu građevinsku kategoriju.

Osiguranjem su takođe obuhvaćene:

 • štete od uništenja ili oštećenja osiguranih stvari nastale prilikom spasavanja usled nastalog osiguranog slučaja;
 • troškovi raščišćavanja i rušenja u vezi sa nastalim osiguranim slučajem, najviše do 3% sume osiguranja;
 • štete na idealnom delu zajedničkih prostorija do 5% od sume osiguranja za kuću ili stan kao građevinsku kategoriju.

Iz osiguranja je isključeno pokriće za:

 • vikend-kuće ili kuće za odmor koje nisu stalno nastanjene;
 • bilo koji objekat na mestu osiguranja koji nije kuća ili stan (pomoćni objekti, šupe, garaže, štale, ostave itd.);
 • gotov novac, hartije od vrednosti, nakit, zbirke, umetnička dela, drago kamenje, plemenite metale, prave bisere, predmete od ovih materijala i druge dragocenosti;
 • pokretne stvari smeštene u podrumima, šupama, garažama, tavanima i vešernicama;
 • sve vrste oružja;
 • spise i dokumenta;
 • stvari namenjene vršenju zanatske i druge delatnosti;
 • satelitske, TV i druge antene izvan zatvorenog prostora;
 • telefonske aparate mobilne telefonije;
 • životinje;
 • motorna vozila, bicikle sa pomoćnim motorom, prikolice svih vrsta, plovne i vazduhoplovne objekte i samohodne mašine;
 • automobilski delovi i gume.

Za samo 200 dinara mesečno po stanu/kući ugovarate sledeći paket osiguranja:

Osigurani rizici

Predmet osiguranja

Suma osiguranja
u RSD po stanu/ kući

Mesečna premija
u RSD sa porezom po stanu/ kući

Požar i ekspolozija

Građevinski objekat

3.000.000,00

200,00

Stvari u stanu/ kući

755.000,00

Udar groma, oluja, grad

Građevinski objekat

1.400.000,00

Stvari u stanu/ kući

300.000,00

Manifestacija i demonstracija

Građevinski objekat

1.400.000,00

Stvari u stanu/ kući

300.000,00

Topljenje prekomernog snega

Građevinski objekat

20.000,00

Stvari u stanu/ kući

10.000,00

Lom ugrađene instalacije i ugrađene opreme

Ugrađena instalacija i ugrađena oprema

25.000,00

Poplava, bujica i visoka voda

Građevinski objekat

300.000,00

Stvari u stanu/ kući

75.500,00

Izliv vode iz instalacija

Građevinski objekat

55.000,00

Stvari u stanu/ kući

20.000,00

Lom stakala

Stakla na građevinskom objektu

15.500,00

Provalna krađa i razbojništvo

Stvari u stanu/ kući

75.600,00

Odgovornost

Odgovornost u svojstvu fizičkog lica

60.000,00

 

Paket osiguranja pruža pokriće za štete usled uništenja ili oštećenja građevinskog objekta i stvari od osiguranih rizika navedenih u tabeli. Štete nastale usled rizika koji nisu navedeni u tabeli nisu pokrivene osiguranjem.

Posebna pogodnost – pokriće topljenja prekomernog snega!

Osiguranje topljenja prekomernog snega obuhvata pokriće za štete na građevinskom objektu i stvarima u stanu ili kući nastale usled dejstva vode koja je posledica topljenja prekomernog snega.

Pod prekomernim snegom podrazumeva se visina snežnog pokrivača iznad 40 cm, koju tokom bilo kog dana u Bečeju izmeri i potvrdi nadležna hidrometeorološka institucija u periodu od tri meseca do nastanka štetnog događaja.

Podatke o snežnim padavinama možete proveriti na sajtu Republičkog hidrometereološkog zavoda: www.hidmet.gov.rs/meteorologija/klimatologija_produkti.

U slučaju nastanka štete usled topljenja prekomernog snega osiguranik sam snosi deo štete do iznosa od 5.000 dinara, tj. iznos naknade iz osiguranja biće jednak iznosu štete umanjenom za 5.000 dinara.

Osiguranik je i korisnik naknade iz osiguranja, tačnije:

 • vlasnik porodične kuće ili stana na mestu osiguranja;
 • vlasnik stvari domaćinstva iz prethodne tačke čije je zvanično mesto prebivališta na mestu osiguranja, ili vlasnik porodične kuće ili stana iz prethodne tačke koji je i vlasnik navedenih stvari domaćinstva.

Sume osiguranja su ugovorene u fiksnim novčanim iznosima za svaki osigurani rizik i predmet osiguranja posebno. Ovako iskazane sume osiguranja predstavljaju maksimalnu obavezu osiguravača po jednom štetnom događaju i ukupno za period ugovorene sume osiguranja u trajanju od godinu dana.

Fiksni iznosi suma osiguranja umanjuju se za iznos svake naknade iz osiguranja. Ukoliko dođe do iscrpljenja sume osiguranja za pojedini predmet osiguranja odnosno pojedinu osiguranu opasnost, osiguranje za taj predmet osiguranja odnosno tu osiguranu opasnost prestaje da važi do isteka perioda ugovorene sume osiguranja.

Uplatom mesečne premije osiguranja osiguravate vrednost svoje imovine tokom narednog kalendarskog meseca u odnosu na mesec u kome ste izvršili uplatu računa sa uključenom premijom osiguranja. Na primer, ukoliko uplatite račun u januaru imate pokriće tokom februara.

Svaki sledeći period pokrića počinje u 00.00 časova prvog dana, a ističe u 24.00 časa poslednjeg dana kalendarskog meseca koji sledi kalendarskom mesecu u kome je plaćena premija osiguranja. Premija za svaki period pokrića biće iskazana kao posebna stavka na računu JP Vodokanal. Smatra se da je iznos premije za naredni period pokrića uplaćen dana koji odgovara datumu overe uplate pravnih lica ovlašćenih za poslove platnog prometa na uplatnici JP Vodokanal ili datumu na drugom odgovarajućem dokazu o uplati premije.

Ukoliko u jednom kalendarskom mesecu osiguranik uplati dva ili više računa JP Vodokanal (koje nije platio u prethodnom periodu) sa uključenim iznosom premije osiguranja, period pokrića odgovara onom broju uzastopnih kalendarskih meseci koliki je broj plaćenih računa JP, ali maskimalno do tri uzastopna kalendarska meseca bez obzira na broj uplata. Višak uplaćene premije biće vraćen.

Osiguravač nema obavezu isplate naknade iz osiguranja za osigurani slučaj koji je nastao van perioda pokrića za koji je plaćena premija.

Ako u momentu nastanka osiguranog slučaja za koji postoji obaveza naknade iz osiguranja postoji zaključeno bilo koje drugo osiguranje po osnovu kojeg osiguranik ima pravo na naknadu. Naknada iz osiguranja se određuje na jedan od sledećih načina:

 1. Kada se dogodi osigurani slučaj osigranik je dužan da o tome obavesti svakog osiguravača istog rizika i saopšti im imena i adrese ostalih osiguravača i sume osiguranja iz ugovora zaključenih sa njima.
 2. U slučaju da zbir suma osiguranja svih zaključenih osiguranja za istu stvar ne prelazi vrednost te stvari, svaki osiguravač u potpunosti odgovara za izvršenje obaveza iz ugovora o osiguranju koji je on zaključio, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima.
 3. U slučaju da zbir suma osiguranja svih zaključenih osiguranja za istu stvar prelazi vrednost te stvari, sva ta osiguranja su punovažna i svaki osiguravač ima pravo na ugovorenu premiju za tekući period osiguranja, a osiguranik ima pravo da zahteva od svakog osiguravača naknadu prema ugovoru, ali ukupno ne više od iznosa štete, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima.
 4. Svaki osiguravač snosi deo naknade u srazmeri sume osiguranja na koju se obavezao u odnosu na ukupan zbir suma osiguranja, a osiguravač koji je platio više ima pravo da zahteva od ostalih osiguravača naknadu više plaćenog, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima.

Ukoliko ne želite da koristite uslugu osiguranja, u bilo kom momentu trajanja osiguranja možete je prekinuti tako što nećete uplatiti iznos premije iskazan na računu, tj. uplatom iznosa računa za JP Vodokanal umanjenog za iznos osiguranja.

Takođe, osiguranje možete otkazati dostavljanjem svog imena i prezimena i šifru potrošača sa računa JP Vodokanal na jedan od sledećih načina:

 • besplatnim pozivom broja: 0800 222 579
 • slanjem SMS poruke na broj: + 381 66 44 99 66
 • slanjem elektronske poruke na: bc@generali.rs
 • slanjem dopisa na adresu: Filijala Generali Osiguranja Srbija a.d.o., Dositejeva 12, 21220 Bečej

Osiguranje prestaje istekom kalendarskog meseca u kojem ste na jedan od navedenih načina za to izrazili volju. Od sledećeg meseca JP Vodokanal na vašem računu više neće iskazivati osiguranje kao posebnu stavku.

Unesi e-mail i šaljemo ti dokumenta
Preuzmi