Site name
Site name

Pokriće troškova lečenja u zemlji (Total Medic, Medica Excelenta, Vita Sana)

Uputstvo za prijavu odštetnog zahteva

U zavisnosti od ugovorenog paketa, usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja se može koristiti u:

 • zdravstvenim ustanovama koje su u mreži Generali Osiguranja Srbija

Ukoliko koristite usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u okviru mreže ustanova sa kojima sarađujemo, ne plaćate troškove lečenja.

 • zdravstvenim ustanovama koje nisu u mreži Generali Osiguranja Srbija

Ukoliko koristite usluge zdravstvenih ustanova koje su van naše mreže, plaćate troškove i nakon toga podnosite zahtev za refundaciju troškova.

Za podnošenje odštetnog zahteva, pratite sledeće korake:
1.    Popunite formular odštetnog zahteva.  
Navedite osnovne lične podatke, broj računa za nadoknadu troškova i podatke o osiguranom slučaju (datum, naziv usluge i potraživani iznos).

2.    Skenirajte ili fotografišite telefonom medicinsku dokumentaciju (izveštaji lekara, nalazi analiza itd.).

3.    Skenirajte ili fotografišite telefonom dokaz o plaćenim troškovima (fiskalni račun).

4.    Obeležite polje „Saglasan” da bi zdravstvena ustanova mogla da kompletira medicinsku dokumentaciju.

5.    Popunjen formular i skeniranu/fotografisanu dokumentaciju pošaljite e-poštom na adresu prijava.pzo@generali.rs.

Potvrdu o prijemu odštetnog zahteva dobićete odmah e-poštom, a broj pod kojim je zahtev evidentiran u roku od 24 časa (e-poštom ili SMS-om).

Sva dalja komunikacija u vezi sa odštetnim zahtevom obavlja se e-poštom, preko e-adrese koju ste naveli u formularu odštetnog zahteva.

Da li će neki troškovi osiguranja biti refundirani zavisi od ugovorenog paketa. Ukoliko niste sigurni šta pokriva Vaš paket, i da li omogućava korišćenje van mreže, pozovite Medic Call Centar na 011/222-0575.

Pored formulara za prijavu odštetnog zahteva van mreže, neophodno je priložiti sledeću dokumentaciju:

U slučaju specijalističkih pregleda:

 • Kopija izveštaja sa specijalističkog pregleda sa jasno navedenim razlogom javljanja na specijalistički pregled;
 • Skeniran fiskalni račun za primljene usluge;

U slučaju laboratorijskih analiza:

 • Kopija izveštaja ili uputa lekara iz državne ili privatne zdravstvene ustanove sa upisanom dijagnozom i pojedinačno indikovanim laboratorijskim analizama koje treba uraditi;
 • Kopija rezultata laboratorijskih analiza;
 • Skeniran fiskalni račun za primljene usluge;

U slučaju dijagnostičkih procedura:

 • Kopija izveštaja ili uputa lekara iz državne ili privatne zdravstvene ustanove sa upisanom dijagnozom i navedenom dijagnostičkom procedurom koju treba uraditi;
 • Kopija izveštaja sa dijagnostičke procedure;
 • Skeniran fiskalni račun za primljene usluge;

U slučaju kupovine lekova:

 • Kopija lekarskog izveštaja ili recept sa jasno navedenim nazivom kupljenog leka;
 • Skenirani fiskalni račun za kupljene lekove i popis lekova, ako je plaćena samo participacija;

U slučaju korišćenja stomatoloških usluga:

 • Kopija izveštaja stomatologa sa opisom ukazane usluge i brojem zuba na kojima je pružena usluga.
 • Po nalogu lekara cenzora, za pojedinačne stomatološke radove treba dostaviti snimak nakon urađenih radova;
 • Skenirani fiskalni račun za primljene usluge

U slučaju preventivog pregleda:

 • Kopija lekarskiog izveštaja sa obavljenih preventivnih pregleda;
 • Skenirani fiskalni račun za primljene usluge;

Lekarski izveštaji treba da budu overeni pečatom i potpisom lekara koji je pružio medicinski tretman.

Prethodna autorizacija tretmana

Određene medicinske usluge moraju biti unapred odobrene, bez obzira na paket osiguranja koji posedujete. Obično su to:

 • svi troškovi za koje se unapred zna da će iznositi više od 300 €;
 • za planirano bolničko lečenje;
 • za porođaj;
 • za sve planirane ili zakazane hirurške intervencije;
 • za prenatalnu dijagnostiku;
 • za kućne posete lekara i kućnu negu;
 • za nabavku trajnih medicinsko-tehničkih pomagala;
 • za uklanjanje promena na koži.

Odobrenje se traži pozivanjem Medic Call Centra na 011/222-0575, minimum 14 dana pre izvršenja usluge.