Shop

Vrste potvrda/polisa

Koje vrste polisa postoje?

Potvrda/polisa Generali Osiguranja Srbija može biti:

  • Individualna

Ovom polisom osigurava se jedna osoba čije je ime naznačeno na polisi.

  • Grupna

Ovom polisom može biti obuhvaćeno 5 i više lica  (mogu biti uključeni i deca i odrasli). Polisu prati i spisak osiguranih osoba, iako ona glasi na prvu osobu sa spiska. Da bi polisa bila važeća neophodno je Generali Osiguranju Srbija, pre puta poslati spisak osiguranika.

  • Porodična

Ovom potvrdom/polisom može se osigurati najmanje jedan roditelj/staratelj do navršenih 70 godina starosti i najviše petoro dece do navršenih 18 godina starosti, koji putuju zajedno i istovremeno. Deca mogu biti rođena u braku ili van braka, usvojena, pastorčad i deca uzeta na izdržavanje. Prilikom ugovaranja porodičnih potvrda/polisa putnog osiguranja obezbeđeni su popusti u odnosu na cene individualnih polisa. Za dva lica koja putuju na jednoj porodičnoj potvrdi/polisi popust je 10%, za tri 20%, a za četiri ili pet lica popust iznosi 30%.

  • Multi polisa

U ponudi su i putovanja sa više izlazaka iz zemlje na period od 15, 30, 50, 60, 90 i 180 dana tokom jedne godine. Ugovoreni broj dana osiguravajućeg pokrića može se iskoristiti u kontinuitetu ili sa više ulazaka/izlazaka iz zemlje.