Shop

Osiguranje od gubitka prihoda

Vaši benefiti

 • Osiguranje useva od gubitka prihoda usled pada cena useva
 • Nadoknada razlike između ugovorenog i ostvarenog prihoda
 • Spokojnost da ćete ostvariti ugovoreni prihod, čime obezbeđujete pokriće svih troškova i mogućnost investiranj u novu opremu, repromaterijal...

Zaštitite očekivanu zaradu

Uspostavljanje balansa između porasta poljoprivredne proizvodnje i smanjenja faktora rizika priroritet je svakog gazdinstva. Sigurno ste se mnogo puta zapitali kako da obuhvatite sve faktore rizika poslovanja na pravi način? Pored negativnih klimatskih faktora velika pretnja vašem poslovanju je i pad cena useva.

 

Mi idemo korak ispred drugih.

 

U saradnji sa Swiss Re, vodećim svetskim reosiguravačem u agrobiznisu, razvili smo proizvod Agroprihod - osiguranje useva od rizika gubitka prihoda.

Agroprihod je namenjen svim profesionalnim poljoprivrednim proizvođačima, koji vode računa o prihodu i rashodu od poljoprivredne proizvodnje, nezavisno od veličine poseda.

Predmet osiguranja mogu biti usevi merkantilne pšenice i merkantilnog kukuruza, a najviše do 500 hektara po jednom osiguraniku.

Osiguranje prihoda vam pruža mogućnost da sami izaberete rizik od kojeg želite da se osigurate.

Prirodni rizici: 

 • grad, požar, udar groma (obavezno pokriće),
 • oluja,
 • suša (samo za merkantilni kukuruz).

Finansijski rizik: 

 • pad cena (obavezno pokriće).

Osiguranje prihoda pokriva razliku između garantovanog osiguranog prihoda i realizovanog ostvarenog prihoda. Osigurani slučaj je umanjenje osiguranog garantovanog prihoda zbog nastanka osiguranih opasnosti.

Očekivana cena se ugovara na osnovu berzi u Parizu i Budimpešti i aktuelnih tržišnih kretanja u Srbiji. Ostvarena cena se određuje na osnovu realno ostvarene cene na Produktnoj berzi u Novom Sadu.

Važna pitanja

Šteta se nadoknađuje samo ako su ispunjeni sledeći uslovi:

 • Realizovani osigurani prihod je manji od ugovorenog prihoda.
 • Desio se najmanje jedan od navedenih osiguranih rizika.

Naknada štete se isplaćuje na osnovu razlike između garantovanog osiguranog prihoda i ostvarenog prihoda.

Iznos premije se može platiti:

 • u celosti,
 • u agro roku (nakon skidanja useva).
%>