Site name
Site name

KOLEKTIVNO OSIGURANJE VLASNIKA INTESA MAGNIFICA TEKUĆIH RAČUNA

Banca Intesa, u saradnji sa Generali osiguranjem Srbija a.d.o., obezbeđuje paket osiguranja za sve vlasnike aktivnih Intesa Magnifica tekućih računa i članove njihovih porodica, kao dodatni vid sigurosti i zaštite.

 

ŠTA POKRIVA OSIGURANJE?

I Osiguranje od gubitka vrednosti

U slučaju gubitka, krađe ili razbojništva, korisnik Intesa Magnifica računa raspolaže posebnim novčanim sredstvima:

  • u slučaju nestanka ključeva (od kuće, stana ili automobila) i ličnih dokumenata, za troškove izrade novih, najviše do 210 EUR.
  • u slučaju nestanka novca i drugih vrednosti (ukoliko su izgubljeni ili ukradeni zajedno sa ličnim dokumentima ili ključevima), najviše do 100 EUR.

II Osiguranje za slučaj hirurških intervencija

U slučaju izvršenja jedne od preko četiristo hirurških intervencija, korisnici Intesa Magnifica tekućih računa i članovi njihovih porodica raspolažu posebnim novčanim sredstvima kao dopunom prava koja imaju u sistemu obavezne zdravstvene zaštite.

U zavisnosti od težine izvršene hirurške intervencije, isplaćuju se naknade u visini od 15.000 RSD, 25.500 RSD, 42.500 RSD i 85.000 RSD, u skladu sa Tabelom hirurških intervencija.

Maksimalna godišnja obaveza osiguravača prema svakom vlasniku Intesa Magnifica tekućeg računa iznosi 85.000 RSD godišnje (kumulativno za vlasnika računa i članove njegove porodice).

KADA OSIGURANJE POČINJE DA VAŽI?

Osiguranje počinje da važi u ponoć prvog dana u mesecu koji sledi mesecu u kome je otvoren Intesa Magnifica tekući račun kod ugovarača osiguranja.

Na hirurške intervencije se primenjuje period čekanja, u kojem osiguravač nema obavezu prema osiguraniku ukoliko nastane osigurani slučaj, i to:

  • 90 dana od dana početka osiguranja – za intervencije usled bolesti,
  • 90 dana od početka osiguranja – za intervencije u vezi sa trudnoćom,
  • 300 dana od početka osiguranja – za porođaj elektivnim ili hitnim carskim rezom.

Ukoliko je Intesa Magnifica tekući račun otvoren pre početka primene ugovora o osiguranju, osiguranje počinje da teče od dana početka primene ugovora o osiguranju i na te osiguranike se neće primenjivati karenca (period čekanja).

KADA OSIGURAVAJUĆA KUĆA NIJE U OBAVEZI DA ISPLATI NAKNADU ZA INTERVENCIJU?

Naknada se ne isplaćuje za hirurške intervencije koje nisu obuhvaćene ugovorenim pokrićem, tj. koje nisu navedene u Tabeli hirurških intervencija, kao ni za hirurške intervencije za koje je potreba postojala pre početka osiguranja.

Kod osiguranja od gubitka vrednosti, naknada se ne isplaćuje za krađu iz motornog vozila, (osim u slučaju krađe iz zaključanog prtljažnika ili zatvorene pregrade u vozilu), ni ukoliko se slučaj desio van granica Republike Srbije.

Detaljna lista isključenja i ograničenja navedena je u članovima 6. i 7. Uslova za kolektivno osiguranje vlasnika Intesa Magnifica tekućih računa.

 

KAKO PRIJAVITI OSIGURANI SLUČAJ?