Shop

KOLEKTIVNO OSIGURANJE VLASNIKA INTESA MAGNIFICA TEKUĆIH RAČUNA

KOLEKTIVNO OSIGURANJE VLASNIKA INTESA MAGNIFICA TEKUĆIH RAČUNA

Banca Intesa, u saradnji sa Generali osiguranjem Srbija a.d.o., obezbeđuje paket osiguranja za sve vlasnike aktivnih Intesa Magnifica tekućih računa i članove njihovih porodica, kao dodatni vid sigurosti i zaštite.

ŠTA POKRIVA OSIGURANJE?

I Osiguranje od gubitka vrednosti

U slučaju gubitka, krađe ili razbojništva, korisnik Intesa Magnifica računa raspolaže posebnim novčanim sredstvima:

 • u slučaju nestanka ključeva (od kuće, stana ili automobila) i ličnih dokumenata, za troškove izrade novih, najviše do 210 EUR.
 • u slučaju nestanka novca i drugih vrednosti (ukoliko su izgubljeni ili ukradeni zajedno sa ličnim dokumentima ili ključevima), najviše do 100 EUR.

II Osiguranje za slučaj hirurških intervencija

U slučaju izvršenja jedne od preko četiristo hirurških intervencija, korisnici Intesa Magnifica tekućih računa i članovi njihovih porodica raspolažu posebnim novčanim sredstvima kao dopunom prava koja imaju u sistemu obavezne zdravstvene zaštite.

U zavisnosti od težine izvršene hirurške intervencije, isplaćuju se naknade u visini od 15.000 RSD, 25.500 RSD, 42.500 RSD i 85.000 RSD, u skladu sa Tabelom hirurških intervencija.

Maksimalna godišnja obaveza osiguravača prema svakom vlasniku Intesa Magnifica tekućeg računa iznosi 85.000 RSD godišnje (kumulativno za vlasnika računa i članove njegove porodice).

KADA OSIGURANJE POČINJE DA VAŽI?

Osiguranje počinje da važi u ponoć prvog dana u mesecu koji sledi mesecu u kome je otvoren Intesa Magnifica tekući račun kod ugovarača osiguranja.

Na hirurške intervencije se primenjuje period čekanja, u kojem osiguravač nema obavezu prema osiguraniku ukoliko nastane osigurani slučaj, i to:

 • 90 dana od dana početka osiguranja – za intervencije usled bolesti,
 • 90 dana od početka osiguranja – za intervencije u vezi sa trudnoćom,
 • 300 dana od početka osiguranja – za porođaj elektivnim ili hitnim carskim rezom.

Ukoliko je Intesa Magnifica tekući račun otvoren pre početka primene ugovora o osiguranju, osiguranje počinje da teče od dana početka primene ugovora o osiguranju i na te osiguranike se neće primenjivati karenca (period čekanja).

KADA OSIGURAVAJUĆA KUĆA NIJE U OBAVEZI DA ISPLATI NAKNADU ZA INTERVENCIJU?

Naknada se ne isplaćuje za hirurške intervencije koje nisu obuhvaćene ugovorenim pokrićem, tj. koje nisu navedene u Tabeli hirurških intervencija, kao ni za hirurške intervencije za koje je potreba postojala pre početka osiguranja.

Kod osiguranja od gubitka vrednosti, naknada se ne isplaćuje za krađu iz motornog vozila, (osim u slučaju krađe iz zaključanog prtljažnika ili zatvorene pregrade u vozilu), ni ukoliko se slučaj desio van granica Republike Srbije.

Detaljna lista isključenja i ograničenja navedena je u članovima 6. i 7. Uslova za kolektivno osiguranje vlasnika Intesa Magnifica tekućih računa.

 

Unesi e-mail i šaljemo ti dokumenta
Preuzmi

Važna pitanja

I Osiguranje hirurških intervencija

Osiguranik popunjava Zahtev za prijavu hirurške intervencije za korisnike Intesa Magnifica tekućih računa i uz njega prilaže:

 • uput na bolničko lečenje radi obavljanja hirurške intervencije,
 • otpusnu listu sa epikrizom i ostalu zdravstvenu dokumentaciju iz koje se neosporno mogu utvrditi bitne činjenice u vezi sa obavljanjem hirurške intervencije,
 • dokaz o srodstvu sa vlasnikom računa,
 • fotokopiju očitane lične karte vlasnika računa/osiguranika.

Zahtev i dokumentacija šalju se Direkciji za procenu i lividaciju šteta osiguranja lica, na adresu: Vladimira Popovića 8, 11070 Novi Beograd, ili skenirano na e-adresu: stetenezgode@generali.rs.

 

II Osiguranje od gubitka vrednosti

Osiguranik popunjava Zahtev za prijavu štete za osiguranje od gubitka vrednosti za korisnike Intesa Magnifica tekućih računa, u kojem detaljno navodi činjenice relevantne za utvrđivanje osnovanosti odštetnog zahteva i obaveza osiguravača.

Uz zahtev prilaže sledeću neophodnu dokumentaciju:

 • zapisnik MUP-a u slučaju krađe ili razbojništva,
 • kopiju fiskalnog računa za izradu ključeva i/ili brava,
 • kopije uplatnica administrativnih troškova za izradu ličnih dokumenata,
 • obaveštenje banke o visini troškova izrade novih platnih kartica.

Zahtev i dokumentacija šalju se Direkciji za procenu i lividaciju šteta motornih vozila, imovine i poljoprivrede na adresu: Vladimira Popovića 8, 11070 Novi Beograd, ili skenirano na e-adresu: steteimovina@generali.rs.

 

III Zajedničke odredbe

Osiguravač ima pravo da zahteva dodatnu dokumentaciju onda kada je to neophodno za utvrđivanje postojanja i visine obaveze iz osiguranja.

Osiguravač je dužan da osiguraniku nadoknadi nastale troškove ili deo troškova i iznos ugovorenih novčanih naknada u roku od 14 dana od dana kada je primljena kompletna dokumentacija na osnovu koje se može neosporno utvrditi postojanje i obim obaveze.

Za pomoć oko prijave štete možete se obratiti našem kontakt centru na broj: 011/ 222 0 555 ili e-poštom na: kontakt@generali.rs.

Preporučujemo da štetu prijavite u najkraćem roku kako biste što pre prikupili potrebnu dokumentaciju i obezbedili brzu isplatu nadoknade.