Shop
Pravna lica - Prijava štete - Osiguranje za vlasnike Intesa Hit tekućeg računa

Osiguranje za vlasnike Intesa Hit tekućeg računa

Uputstvo za prijavu štete

Pored formulara za prijavu štete neophodno je priložiti sledeću dokumentaciju:

U slučaju teže bolesti:

 • Medicinska dokumentacija sa dijagnozom bolesti utvrđenom od strane nadležnog lekara specijaliste;
 • Ostala medicinska dokumentacija iz koje se mogu videti podaci o prijavljenoj bolesti, koja je nesporno nastala u periodu važenja osiguranja;

 

U slučaju hirurške intervencije:

 • Otpusna lista sa epikrizom i ostala zdravstvena dokumentacija iz koje se nesporno mogu utvrditi

relevantne činjenice vezane za obavljanje prijavljene hirurške intervencije;

U slučaju prijave invaliditeta:

 • Dokaze o okolnostima nastanka nesrećnog slučaja – podatke, naročito o mestu i vremenu kada je nesrećni slučaj nastao, kao i potpuni opis događaja;
 • Kompletna medicinska dokumentacija od dana nastanka povrede do završetka lečenja;

 

U slučaju smrti osiguranika usled nesrećnog slučaja, prijavu podnosi korisnik osiguranja i prilaže:

 • Izvod iz matične knjige umrlih;
 • Dokaz da je smrt nastupila kao posledica nesrećnog slučaja: zvanični izveštaj policije;
 • Potpuni opis događaja, ime i izveštaj lekara koji je konstatovao smrt (tzv. Potvrda o smrti), obdukcioni nalaz (ako je izvršena obdukcija) i dr.;
 • Ostalu dokumentaciju neophodnu osiguravaču za obradu odštetnog zahteva i utvrđivanje prava korisnika osiguranja;
 • Dokaz o pravu na prijem osigurane sume (pravosnažno ostavinsko rešenje) – ukoliko korisnik nije ugovorom o osiguranju izričito određen;

Kompletiranu dokumentaciju podnosite Generali Osiguranju Srbija na adresu: Vladimira Popovića 8, 11070 Novi Beograd.

 

* Napomena

Prilikom popunjavanja formulara za prijavu štete:

 • U polju Ugovarač i adresa ugovarača upisati BANCA INTESA – Hit tekući račun.
 • U delu Način isplate odštete zaokružiti polje pod brojem  Na moj račun i upisati broj Intesa Hit tekućeg računa.
 • Deo Potvrda preduzeća ili radne organizacije ne popunjavati.
Unesi e-mail i šaljemo ti dokumenta
Preuzmi