Shop
Pravna lica - Prijava štete - Nezgoda

Nezgoda

Preporučujemo da štetu prijavite u najkraćem roku kako biste što pre prikupili potrebnu dokumentaciju i obezbedili brzu isplatu.

Za pomoć oko prijave štete možete se obratiti našem kontakt centru na broj 011/ 222 0 555.

Uputstvo za prijavu štete

Pored popunjenog formulara za prijavu štete, neophodno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

U slučaju povrede/invaliditeta:

 • Dokaz o događaju (prijava o povredi na radu, izveštaj MUP-a);
 • Kompletna medicinska dokumentacija od prve ukazane pomoći do završetka lečenja;
 • Izvod iz matične knjige rođenih (ukoliko je osiguranik maloletan);

 

U slučaju smrti usled nesrećnog slučaja:

 • Dokaz o događaju (izveštaj MUP-a);
 • Izveštaj lekara o uzroku smrti;
 • Pravosnažno rešenje sa ostavinske rasprave o zakonskim naslednicima (korisnicima osiguranja);
 • Izvod iz matične knjige umrlih;

Prijavu štete potpisuje zakonski naslednik, a podatke o naslednicima u formularu prijave štete upisuje Ugovarač.

U slučaju prirodne smrti (smrti usled bolesti):

 • Izveštaj lekara o uzroku smrti;
 • Pravosnažno rešenje sa ostavinske rasprave o zakonskim naslednicima (korisnicima osiguranja);
 • Izvod iz matične knjige umrlih;

 

Dnevna naknada za bolovanje zbog povrede:

 • Medicinska dokumentacija o ukazanoj prvoj pomoći i druga medicinska dokumentacija koja ukazuje na neophodnost bolovanja;
 • Kopija doznaka za bolovanje zbog povrede (izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad);
 • Kopija prijave povrede na radu, ako je povreda bila na radu;

 

Troškovi lečenja:

 • Originalni računi troškova lečenja usled nesrećnog slučaja;
Unesi e-mail i šaljemo ti dokumenta
Preuzmi