Shop
Pravna lica - Prijava štete - Dobrovoljno zdravstveno osiguranje stranaca u Srbiji

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje stranaca u Srbiji

Uputstvo za prijavu štete

Usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja stranaca u Republici Srbiji mogu se koristiti u državnim zdravstvenim ustanovama i privatnim ordinacijama i klinikama koje obavljaju zdravstvenu delatnost u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita.

Strana lica plaćaju troškove lečenja hitnih medicinskih slučajeva a zatim podnose zahtev za refundaciju troškova.

Pored formulara za prijavu štete, dokumentacija neophodna za refundaciju troškova je:

 • Originalna polisa ili potvrda o osiguranju;
 • Potvrda o prijavljenom boravištu u Republici Srbiji;
 • Isprava kojom se dokazuje identitet stranog lica (strana putna isprava, lična karta ili druga javna isprava koja sadrži fotografiju na osnovu koje se može utvrditi identitet i državljanstvo osiguranika);
 • Kompletna medicinsku dokumentacija (uključujući sve fiskalne račune, potvrde i rendgenske snimke) iz koje se neosporno mogu utvrditi relevantne činjenice;
 • Fiskalni račun koji mora obavezno sadržati:
 • Naziv ustanove;
 • Adresu ustanove;
 • PIB ustanove;
 • Naziv i iznos pružene usluge;
 • Datum pružene usluge;
 • Zvanični izveštaj MUP-a o nastanku i vrsti nesrećnog slučaja (nezgode) u slučaju da je povreda osiguranika posledica nesrećnog slučaja (nezgode);
 • Sva ostala dokumenta koje zahteva osiguravač kako bi procenio opravdanost odštetnog zahteva;

Kompletiranu dokumentaciju podnosite Generali Osiguranju Srbija na adresu: Vladimira Popovića 8, 11070 Novi Beograd.

Unesi e-mail i šaljemo ti dokumenta
Preuzmi