Shop

Osiguranje životinja

Vaši benefiti

 • Popusti na premiju osiguranja i do 50%
 • Besplatno osiguranje od posledica nesrećnog slučaja za vlasnike registrovanih poljoprivrednih gazdinstava koji avansno plate premiju preko određenog iznosa

Dobar domaćin brine o zdravlju svojih životinja

Stočarska proizvodnja, koja podrazumeva velika ulaganja, može biti izložena brojnim rizicima koji utiču na prinose. Zbog toga vam preporučujemo da na vreme osigurate životinje, kako biste u slučaju bolesti ili gubitka lakše prevazišli nastale štete.

Dodatne pogodnosti

Ukoliko je ugovoreno učešće u šteti u nivou uobičajenih uginuća moguće je ostvariti popust na premiju osiguranja i do 50%. Takođe, u zavisnosti od broja osiguranih grla i načina plaćanja, moguće je ostvariti popust do 30% na osnovnu premiju osiguranja.

Nosiocima registrovanog poljoprivrednog gazdinstva koji ugovore osiguranje i avansno plate premiju osiguranja preko određenog iznosa u peridu od 01.04. do 01.08., obezbeđena je dodatna pogodnost u vidu besplatnog osiguranja od posledica nesrećnog slučaja. Ovo osiguranje daje se na godinu dana, važi 24 sata dnevno i njime su od posledice nezgode osigurani svi članovi poljoprivrednog gazdinstva.

Plaćanje premije osiguranja životinja olakšano je i subvencijama koje svake godine daje država. Registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima država vraća značajan deo plaćene premije osiguranja, što je precizirano uredbama koje izdaje resorno ministarstvo.

Osiguranje životinja je osiguranje vrednosti i proizvodnje domaćinstva

Uspešna stočarska proizvodnja zahteva dobro zdravlje životinja, koje se održava pravilnom organizacijom i smeštajem stoke, preventivnim tretmanima, kao što je vakcinacija, redovnom kontrolom zdravlja grla, lečenjem i postupanjem u skladu sa savetima veterinara.

Ovom vrstom osiguranja moguće je osigurati brojne vrste životinja: goveda, ovce, koze, svinje, živinu i konje.

Osiguranjem su pokriveni rizici uginuća ili prinudnog klanja životinja nastalog kao posledice:

 • nesrećnog slučaja (osnovno uže pokriće),
 • nesrećnog slučaja ili bolesti (osnovno šire pokriće).

Dodatno je moguće ugovoriti i:

 • osiguranje životinja od posledica porođaja,
 • osiguranje od rizika gubitka teleta na porođaju,
 • osiguranje od opasnih zaraznih bolesti, kao što je kuga kod svinja.

Dodatne opcije

Ponuda osiguranja životinja obogaćena je jedinstvenim proizvodom na tržištu Srbije - premium osiguranjem goveda.

Premium osiguranje goveda objedinjuje rizike nesrećnog slučaja, bolesti i porođaja, a dodatno pruža pokriće još i od rizika koji do sada nisu bili pokriveni osiguranjem i to:

 • bolesti zakonom obaveznih za prijavljivanje,
 • bolesti nastalih usled nepravilne ishrane kao što su: ketoza, pareze, dislokacije sirišta, indigestije itd,
 • coli mastitisa,
 • naduna.

Vlasnici pasa mogu osigurati svoje ljubimce od bolesti ili nesrećnog slučaja, čime obezbeđuju finansijsko pokriće teških posledica koje ovi rizici mogu ostaviti na pse.

Mogu se osigurati kućni ljubimci, lovački psi, psi u odgajivačnicama i psi obučeni za specijalne radnje i zadatke. U zavisnosti od nivoa pokrića, ovaj proizvod obuhvata:

 • osiguranje života psa usled uginuća ili eutanazije kao posledice bolesti ili nesrećnog slučaja;
 • osiguranje troškova hirurških intervencija kao posledice bolesti ili nesrećnog slučaja;
 • osiguranje odgovornosti vlasnika za materijalnu štetu koju pas pričini trećim licima ili njihovim stvarima.

Važna pitanja

Visina premije osiguranja zavisi od životinjske vrste, kategorije, odabranih rizika za koje se pruža pokriće, broja osiguranih životinja, uslova i načina držanja životinja, njihove vrednosti i ugovorene visine pokrića.

Plaćanje premije može biti mesečno, kvartalno, polugodišnje ili avansno.