Site name
Site name

Besplatno međunarodno putno osiguranje za korisnike platnih kartica

Samo za klijente Banca Intesa

Banca Intesa je u saradnji sa Generali Osiguranjem obezbedila različite pakete osiguravajućih pokrića za korisnike sledećih platnih kartica: Visa Gold, MasterCard Gold, Business Gold i American Express Green i Gold. Paketi osiguravajućih pokrića su za korisnike platnih kartica besplatni. Obim osiguranja u okviru paketa zavisi od vrste platne kartice. Pregled pokrića nalazi se u tabeli u nastavku:

Naziv kartice

Vrsta osiguranja

Teritorija

American Express
Gold

Međunarodno putno osiguranje (GOLD)
Osiguranje za slučaj smetnji na putovanju
Osiguranje za slučaj nezgode u javnom prevozu

ceo svet

American Express
Green

Međunarodno putno osiguranje (GREEN)
Osiguranje za slučaj nezgode u javnom prevozu

ceo svet

MasterCard Gold, Business Gold i Visa Gold

Međunarodno putno osiguranje (GOLD)

Evropa

Opširnije informacije o platnim karticama Banca Intesa možete pogledati na www.bancaintesa.rs.

Korisnik platne kartice dobija karticu putnog osiguranja. Period važenja osiguranja označen je na kartici osiguranja, a pod uslovom da je aktivirana platna kartica uz koju su ova osiguranja vezana. Gašenje platne kartice uz koju su osiguranja vezana povlači automatski i prestanak važenja osiguranja.

MEĐUNARODNIM PUTNIM OSIGURANJEM je korisnicima platnih kartica obezbeđena usluga zdravstvene zaštite u inostranstvu u slučaju hitne medicinske pomoći. Klijentu se uz platnu karticu uručuje asistentska kartica osiguranja, koja predstavlja sredstvo plaćanja hitnih medicinskih usluga na putovanju i tokom boravka u inostranstvu. Zbrinjavanje u inostranstvu u slučaju da se na putovanju desi nesrećni slučaj, bolest ili se ukaže potreba za neodložnom hirurškom intervencijom i boravkom u bolnici omogućuju Generali Osiguranje i dežurni centar asistentske kompanije Europ Assistance.

Takođe, korisnik platne kartice ima pravo i na nadoknadu u visini od 500 EUR u slučaju da je proveo najmanje 72 sata neprekidno u bolnici radi dobijanja neophodne medicinske pomoći (hospitalizacija) u skladu sa Klauzulom GOS Putno: Nadoknada zbog bolničkog lečenja za vreme putovanja.

U zavisnosti od nivoa pokrića asistentske kartice, usluge Generali međunarodnog putnog osiguranja mogu se, pored medicinske pomoći, odnositi i na usluge upućivanja na najbližu šlep službu, advokata, novčane pozajmice u slučaju razbojništva.

Obim usluga definisan je nivoom pokrića, koji u zavisnosti od ugovorene platne kartice može biti GREEN ili GOLD.

Maksimalna obaveza osiguravača (suma osiguranja), kumulativno, za sve nastale slučajeve u toku trajanja perioda osiguravajućeg pokrića i trajanje osiguravajućeg pokrića naznačeni su na asistentskoj kartici. Isplatom nadoknade usled bolničkog lečenja (hospitalizacije) ne umanjuje se gore pomenuta obaveza osiguravača (suma osiguranja).

U toku perioda važenja osiguranja, kartica osiguranja se može koristiti za jedno ili više putovanja. Period osiguravajućeg pokrića se iscrpljuje svakim boravkom u inostranstvu.

Zavisno od vrste platne kartice osiguranjem su pokriveni slučajevi nastali tokom putovanja na teritoriji celog sveta, odnosno Evrope, izuzev na teritoriji Republike Srbije, teritoriji zemlje drugog državljanstva i zemalja isključenih iz osiguranja navedenih u Uslovima za putno osiguranje.

Međunarodnim putnim osiguranjem nije pokrivena hitna medicinska pomoć ako je nastala:

 • kao posledica učestvovanja u profesionalnom ili amaterskom sportskom takmičenju ili treningu,
 • pri obavljanju plaćenih aktivnosti i poslova u inostranstvu u vezi sa građevinarstvom, montažom, izvođenjem radova i slično,
 • tokom osiguranikovog privremenog rada u inostranstvu (isključivo ako će ga plaćati strani poslodavac ili domaći i strani poslodavac u saradnji). Izuzeto od ovoga je ako je osiguranik angažovan na obavljanju pretežno kancelarijskog rada (administrativni, upravljački i sl. poslovi),
 • usled profesionalnog upravljanja kamionom, autobusom, avionom, vozom, brodom i drugim vozilom na motorni pogon (profesionalni vozači), izuzev upravljanja automobilom.

Sumom osiguranja do 5.000 EUR su pokriveni slučajevi kada je potreba za hitnom medicinskom pomoći nastala kao posledica bavljenja rekreativnim skijaškim sportom.

 

Korisnici platnih kartica uz koju dobiju asistentsku karticu osiguranja mogu obezbediti uslugu asistencije, plaćanja troškova lečenja i pravo na nadoknadu zbog bolničkog lečenja (hospitalizacije) i za članove uže porodice (bračnog druga i decu do 18 godina starosti), tokom zajedničkog boravka u inostranstvu. Za to je potrebno da pre odlaska na putovanje posete neku od filijala Generali Osiguranja i ponesu važeću karticu putnog osiguranja i pasoše članova uže porodice koje prijavljuju. Dovoljno je članove porodice prijaviti samo jednom u toku perioda trajanja kartice osiguranja, a ponovo prijaviti kada se ista menja, odnosno obnavlja. Ako se iz nekog razloga ne izvrši prijava članova porodice pre putovanja, osiguravač neće pružiti uslugu asistencije niti pokriti troškove lečenja, odnosno refundirati nastale troškove.

U slučaju potrebe za hitnom medicinskom pomoći najpre pozovite ili pošaljite SMS na broj dežurnog centra Europ Assistance, koji vam je na raspolaganju 24 časa dnevno. Europ Assistance će vas uputiti na najbližeg lekara ili zdravstvenu ustanovu, hitno dostaviti lekove, organizovati i platiti troškove medicinske evakuacije i repatrijacije i organizovati usluge putne i pravne pomoći.

 

Dežurni centar Europ Assistance
Tel. +381 11 41 44 104
Mob. +381 64 82 82 020
Fax: +381 11 411 9999
E–mail: operationsr@europ–assistance.hu

Plaćanje troškova/refundacija

Nakon poziva dežurnog centra ili slanja SMS na navedeni broj telefona, Europ Assistance i Generali Osiguranje preuzimaju obavezu nadoknade troškova direktno zdravstvenoj ustanovi, pod uslovom da je konstatovano da je medicinska pomoć pružena usled iznenadne bolesti ili povrede.

Ako troškove snosite sami, po povratku u zemlju Generali Osiguranje ih može refundirati u skladu sa uslovima osiguranja, pri čemu zadržava pravo da iznos naknade koju refundira umanji za štetu nastalu zbog toga što niste osigurani slučaj prijavili na prethodno navedeni način, tj. pozivanjem kompanije Europ Assistance (član 17. stav (1) Uslova za putno osiguranje).

Da biste ostvarili pravo na povraćaj novca, po povratku u zemlju uz zahtev za refundaciju treba da dostavite:

 • karticu osiguranja;
 • kopiju stranice pasoša na kojoj je naveden vaš identitet, kopiju stranice pasoša s overenim datumom izlaska iz Republike Srbije i kopiju stranice pasoša s overenim datumom ulaska u zemlju gde je nastao osigurani slučaj;
 • identične kopije stranica pasoša prethodno navedenim, ukoliko se slučaj prijavljuje za člana uže porodice;
 • medicinski izveštaj sa jasnom dijagnozom i opisom pruženog tretmana i originale računa za pružene usluge koje glase na ime lica za koje se prijavljuje slučaj;
 • formular izjave o okolnostima pod kojima je nastao osigurani slučaj, koji popunjavate pri prijavi štete;
 • dokaz o srodstvu sa korisnikom kartice (izvod iz matične knjige venčanih, izvod iz matične knjige rođenih i sl.), ukoliko se slučaj prijavljuje za člana uže porodice.

Sve dodatne informacije možete dobiti pozivanjem kontakt centra Generali Osiguranja na broj: 011/222 0 555. Zahtev za refundaciju plaćenih troškova sa ostalom navedenom dokumentacijom možete poslati na adresu: Vladimira Popovića 8, 11070 Novi Beograd, nakon povratka u Republiku Srbiju.

OSIGURANJE ZA SLUČAJ NEZGODE U JAVNOM PREVOZU (American Express Gold / American Express Green)

Korisnik platne kartice i članovi njegove uže porodice biće osigurani za slučaj nezgode u javnom prevozu tokom puta i boravka u inostranstvu, bez obzira na koji način su izvršili plaćanje za konkretan prevoz. Ukoliko je osiguranje uz platnu karticu sa datumom početka važenja zaključno sa 31.01.2017. godine, slučaj nezgode je pokriven kada je konkretan prevoz u potpunosti plaćen platnom karticom za koju je ugovorena ova vrsta osiguranja.

Pokriveni su sledeći osigurani slučajevi:

 1. smrt usled nezgode, kada osiguravač isplaćuje osiguranu sumu za slučaj smrti osiguranika koja je nastala usled nesrećnog slučaja;
 2. trajni gubitak opšte radne sposobnosti (invaliditet) od 50 do 100% usled nesrećnog slučaja (nezgode), kada osiguravač isplaćuje osiguranu sumu za slučaj invaliditeta ako je usled nesrećnog slučaja nastupio 100% invaliditet osiguranika, odnosno procenat od osigurane sume za slučaj invaliditeta koji odgovara procentu delimičnog invaliditeta određenom u tabeli invaliditeta osiguravača za konkretnu povredu.

Korišćenjem usluga javnog prevoza smatra se prevoz registrovanim vazdušnim, kopnenim i vodenim prevoznim sredstvom kojim se vrši plaćeni prevoz putnika saglasno odgovarajućoj dozvoli za prevoz putnika redovnom linijom. Čarter letovi i kratke frekventne linije između dva odredišta takođe se smatraju javnim prevozom ukoliko je avion iznajmila turistička agencija.

 

Osigurana suma
za Amex Gold

Osigurana suma
za Amex Green

Smrt usled nezgode

50.000 EUR

25.000 EUR

Invaliditet usled nezgode

Do 50.000 EUR

Do 25.000 EUR

Osigurana suma iz prethodne tabele je ukupna suma za sva osigurana lica (osiguranika korisnika kartice i članove porodice).

Maksimalna obaveza osiguravača za sve nesrećne slučajeve koji nastanu u toku perioda važenja osiguranja je osigurana suma navedena u tabeli.

U slučaju da osiguranik koristi više od jedne kartice po osnovu koje je ugovoreno ovo osiguranje, obaveza Generali Osiguranja postoji samo po osiguranju ugovorenom po jednoj platnoj kartici. Ukoliko je osiguranje uz platnu karticu sa datumom početka važenja zaključno sa 31.01.2017. godine, Generali Osiguranje Srbija ima obavezu samo po osiguranju ugovorenom za karticu koja je korišćena za plaćanje troškova prevoza tokom kojeg je nastao osigurani slučaj.

Po povratku u zemlju prebivališta osiguravaču možete podneti zahtev za naknadu troškova neke od navedenih posledica nezgode, uz obavezno priloženu dokumentaciju koju zahteva osiguravač. Sve dodatne informacije možete dobiti ako pozovete kontakt centar Generali Osiguranja na broj: 011/222 0 555.

OSIGURANJE ZA SLUČAJ SMETNJI NA PUTOVANJU TOKOM KORIŠĆENJA AVIO-PREVOZA (American Express Gold)

Korisnik kartice i članovi njegove uže porodice biće osigurani za slučaj smetnji na putovanju u inostranstvo avio-prevozom. Ukoliko osiguranje uz platnu karticu ima datum početka važenja zaključno sa 31.01.2017. godine, osiguranje važi samo u slušaju ako je konkretan prevoz u potpunosti plaćen platnom karticom za koju je ugovorena ova vrsta osiguranja.

Obezbeđena su sledeća pokrića:

Osigurani slučaj

Naknada iz osiguranja u visini plaćenih troškova:

Maksimalni iznos naknade

Kašnjenje ili otkazivanje odlaznog leta sa mesta polaska

restoranske ishrane i hotelskog smeštaja

do 150 EUR

Nemogućnost ukrcavanja na pokriveni let do 6 sati

restoranske ishrane

do 150 EUR

Nemogućnost ukrcavanja na pokriveni let preko 6 sati

hotelskog smeštaja

do 300 EUR

Kašnjenje prtljaga

kupovine neophodne odeće i sredstava za ličnu higijenu

do 300 EUR

Gubitak prtljaga

kupovine neophodne odeće i sredstava za ličnu higijenu

do 500 EUR

Propuštena konekcija za pokriveni let

restoranske ishrane i hotelskog smeštaja

do 150 EUR

Ovim osiguranjem nisu pokrivena putovanja avionima koji se iznajmljuju u privatne ili poslovne svrhe. Ukoliko vaše osiguranje uz platnu karticu ima datum početka važenja zaključno sa 31.01.2017. godine, pored navedenih isključenja, nisu pokrivena i putovanja avionima koje je iznajmila turistička agencija (čarter let).

U slučaju da osiguranik koristi više od jedne kartice po osnovu koje je ugovoreno ovo osiguranje, obaveza Generali Osiguranja postoji samo po osiguranju ugovorenom po jednoj platnoj kartici. Ukoliko je osiguranje uz platnu karticu sa datumom početka važenja zaključno sa 31.01.2017. godine, Generali Osiguranje Srbija ima obavezu samo po osiguranju ugovorenom za karticu koja je korišćena za plaćanje troškova prevoza tokom kojeg je nastao osigurani slučaj.

Po povratku u zemlju prebivališta osiguravaču možete podneti zahtev za naknadu pomenutih troškova, uz obavezno priloženu dokumentaciju koju zahteva osiguravač. Uz zahtev je neophodno podneti originalne račune za nastale troškove, potvrdu o izgubljenom prtljagu odnosno potvrdu o kašnjenju prtljaga. Sve dodatne informacije možete dobiti ako pozovete kontakt centar Generali Osiguranja na broj: 011/222 0 555.

Opšti uslovi za osiguranje za slučaj smetnji na putovanju

Klauzula GOS Smetnje na putovanju: pokriće čarter letova, bez uslova da je putovanje plaćeno platnom karticom banke

 

Klauzula GOS Smetnje na putovanju: pokriće čarter letova, bez uslova da je putovanje plaćeno platnom karticom banke se odnosi na asistentske kartice osiguranja sa datumom početka važenja počev od 01.02.2017. godine.